Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud 

Eesti Rahvusraamatukogu alustab sügisel kutsekoolitust

Alanud kooliaasta toob uusi õppijaid ka Rahvusraamatukogusse. Palusime Hela Ojasaarel tutvustada kutsekoolituse programmi.

Oktoobris alustab Eesti Rahvusraamatukogu raamatukoguhoidjate kutsekoolitust, toetudes aastakümnete pikkusele koolituskogemusele ning lähtudes seadusjärgsest õigusest erialaseks nõustamiseks ja täiendkoolituseks.

RRi kutseõppe aluseks on raamatukoguhoidja III kutsekoolituse programm (600 tundi lähiõpet ja iseseisvat tööd), mis kinnitati 15. juunil 2005. aastal Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu (ERÜ) juhatuse koosolekul. Rahvusraamatukogu kutsekoolitustegevus kiideti igati heaks 21. augustil 2006 ERÜ juhatuse koosoleku otsusega.

Õpetavad Rahvusraamatukogu töötajad ning külalislektorid, kes tunnevad hästi raamatukogu- ja infotööd, on kursis raamatukogunduse arengu ja valdkondadega ning omavad teadustöö- ja koolituskogemusi.

Kutsekoolitusele ootame raamatukogu- ja infotöötajaid rahva-, kooli-, eriala- ja teadusraamatukogudest ning infoasutustest üle kogu Eesti.

Kutseõpe koosneb viiest moodulist, millest igaüks katab Raamatukoguhoidja kutsestandardi raamatukoguhoidja III astme kutseoskusnõuded. Iga moodul sisaldab auditoorset ja iseseisvat tööd, elektroonilist suhtlust, seminare, praktilisi ülesandeid, õppekäike raamatukogudesse, parlamendi lugemissaali, standardikeskusse.

RR korraldab 2006. aasta oktoobris ja novembris I ja V mooduli kursused ning 2007.aastal II, III, IV mooduli kursused.

 

I mooduli kursus “Raamatukogunduse ja infoteaduse alused” 23.–28. oktoobril 2006. Juhib Tiiu Valm.

Käsitletakse raamatukogunduse ja infoteaduse põhimõisteid ning neist tulenevaid seisukohti, et kujundada arusaam raamatukogude tegevus- ja ainevaldkonna kujunemisest ning peamistest seaduspärasustest. Õpitakse tundma raamatukoguterminoloogia, raamatukogunduse ja infoteaduse andmebaase, käsitletakse autoriõiguse seadust raamatukogude seisukohast lähtudes ning tööseadusandlust.

 

II mooduli kursus ”Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakendamine raamatukogudes” 15.–20. jaanuaril 2007. Juhib Janne Andresoo.

Koosneb kahest osast. Esimese osa teemad keskenduvad üldistele IKT teadmistele ja oskustele: infotehnoloogia põhimõisted, infoühiskond, arvuti kasutamine ja failihaldus. Teise osa teemad on enam seotud raamatukogu- ja infotööga: andmebaasisüsteemid, andmebaasid, integreeritud raamatukogusüsteemid. Arvuti kasutamise oskused omandatakse praktikumides ja iseseisvate tööde koostamisel.

 

III mooduli kursus “Kogude kujundamine, kirjeldamine ja säilitamine” 12.–17. märtsil 2007. Juhib Aurika Gergele¾iu.

Käsitletakse terviklikult kolme olulist raamatukogunduse valdkonda: kogud, kataloogid ja kataloogimine, liigitamine ja märksõnastamine. Kogude teemas on ülekaalus loengud; kataloogide ja kataloogimise ning liigitamise ja märksõnastamise teema puhul on rõhk praktilistel töödel.

 

IV mooduli kursus “Kogude ja informatsiooni kättesaadavaks tegemine” 23.–28. aprillil 2007. Juhib Hela Ojasaar.

Koosneb neljast osast. Esimene osa keskendub lugejate infovajaduse selgitamisele, teenindusele ja raamatukogu teenindussüsteemile, teine osa raamatukogu infoteenustele ning nende arendamisele ja hindamisele, kolmas osa infoteenindusele, suhtlemisele ja infoteenindaja pädevusnõuetele, neljas osa infoallikate kasutamisele. Käsitletakse muu hulgas teeninduse korraldamist raamatukogus, lugejate andmete kaitset ja kasutamist, teenuse kvaliteedi ja lugejauuringute korraldamist, raamatukogudevahelist laenutust, eri sihtrühmade, s-h. Riigikogu liikmete ja riigiametnike infovajaduse määratlemist ja infoteenindust ning raamatukoguteenuste turundust. Praktlistes tundides arvutiklassis õpitakse kasutama raamatukogude elektroonilisi inforessursse.

 

V mooduli kursus “Eesti raamatu, bibliograafia ja raamatukogunduse ajalugu” 20.-24. novembril 2006. Juhib Krista Talvi.

Käsitleb kolme nimetatud teemat ning kursuse läbinu omandab üldised teadmised eesti raamatu, bibliograafia ning raamatukogunduse ajaloost

 

Iga kursuse lõpus toimub teadmiste kontroll kirjalikus või suulises vormis.

Viie mooduli ehk kogu programmi läbinutele väljastatakse Eesti Rahvusraamatukogu tunnistus, mis on aluseks kutsetunnistuse taotlemisel.

Anname võimaluse osaleda ja läbida iga moodul eraldi, selle lõpus väljastatakse teadmiste kontrolli läbinutele tõend.

Kutsekoolituse läbinu saab teadmised ja oskused raamatukogunduse ja infoteaduse erialal ning oskab neid raamatukogutöös kasutada.

Viie mooduli hind koos käibemaksuga on 5 900 krooni, millest käesoleva aasta oktoobris ja novembris tasutakse arve alusel 2 200 krooni.

Registreerimine koolitusele lõppeb 10. oktoobril.

Täiendav informatsioon Krista Talvilt: Krista dot Talvi at nlib dot ee või tel. 630 7129.


 digitaalarhiiv digar