Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud 

Dokumendid

IFLA allkirjastas Haagi deklaratsiooni (mai 2015)

Läti kultuuriministeeriumi korraldatud rahvusvaheline seminar autoriõigustest 26-27.märts 2015. Ettekandeid seminarilt (02.04.2015)

Saksa Piraadipartei ja Euroopa Parlamendi liikme Julia Reda koostatud Euroopa autoriõiguste reformi eelnõu raport (30.01.2015)

Erinevate huvirühmade ühine deklaratsioon Euroopa autoriõiguste parendamiseks -
The Copyright Manifesto - Copyright for Creativity. Info Eblida kodulehel (29.01.2015)

Euroopa Kohtu otsus (C‑348/13)  - vabalt kättesaadava teose framing on lubatud ega eelda autori nõusolekut. Uudis, Kohtuotsus (30.10.2014)

Täna jõustus autoriõiguse seaduse redaktsioon orbteoste kasutamise kohta (30.10.2014)

Siseturu ühtlustamise amet avalikustas orbteoste andmebaasi. Loe pressiteadet (27.okt. 2014)

Euroopa kohtujuristi arvamus kohtuasjas C-117/13: raamatukogud võivad teoseid digiteerida ning võimaldada lugejatel e-raamatust teha üksikuid koopiaid. Artikkel siin ja siin ning kohtu pressiteade. Kohtujuristi ettepanek eesti keeles (5.juuni). Eelotsus samas asjas siin (11.Sept. 2014)

Suurbritannias muudeti autoriõiguste seadust, et see oleks vastavuses digitaalajastuga. Muudatused, mis puudutavad raamatukogusid ja teose kasutamist teadustööks jõustuvad 1.juunist 2014.

Õiguste ammendumise põhimõtte kehtivusest digitaalsete meediate osas. ReDigi firma poolt loodud tehnoloogia võimaldab muusikat, filme, audio- ja e-raamatuid edasi müüa ilma failist koopiat tegemata ning seega autoriõigusi rikkumata. Loe artiklit.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste kollektiivse teostamise ning muusikateoste internetiõiguste multiterritoriaalse litsentsimise kohta siseturul (KEOde direktiiv) (vv. 4.02.2014). Resolutsioon, terviktekst ja lisad. Direktiiv 2014/26/EU ELi Teatajas.

LIBERi seisukohad Euroopa Komisjoni algatatud autoriõiguste põhimõtete avalikus arutelus. LIBERi teade siin (dets. 2013).

IFLA andis välja infoühiskonna arenguid analüüsiva raporti, mis toob välja viis peamist arengusuunda: juurdepääs informatsioonile, veebiõpe, privaatsus ja andmekaitse, ühiskonna mobiilsus ja ühendatus, uued tehnoloogiad.

Raporti tulemusi kokkuvõttev dokument ja info raporti koostamisest. (02.09.2013)

Soomes jõuab kodanike algatusel parlamenti autoriõiguse seaduse muudatuste ettepanek, mis vähendaks karistusi autoriõiguse seaduse rikkumise eest ja suurendaks teoste õiglast kasutamist (august 2013). Ettepaneku tekst soome keeles

Kokkuvõte EIFLi rahastatud riiklikest projektidest (k.a. Eesti) propareerimaks paremat autorikaitseseadust raamatukogudele 09.07.2013

EIFLi juhend orbteoste direktiivi (2012/28/EU) juurde selgitamaks probleemi tausta, direktiivi olulisemaid sätteid ja kitsaskohti; lisaks soovitused raamatukogudele (juuni 2013)

WIPO võttis 28. juunil 2013 vastu lepingu autoriõiguse piirangute ning erandite kohta nägemispuudega ja teiste inimeste jaoks, kes ei saa trükikirja lugeda 28.06.2013

Euroopa komisjoni ettepanek allkirjastada WIPO audiovisuaalsete esituste leping. 04.03.2013

IFLA juhatus kiitis heaks e-raamatute laenutamise põhimõtted 08.02.2013

Autoriõiguse seadusest tulenevad praktilised probleemid raamatukogudes ja nende lahendamise ettepanekud (13.02.2013)

Euroopa komisjoni ettepanek allkirjastada WIPO audiovisuaalsete esituste leping. 04.03.2013

Orbteoste direktiiv 19.11.2012

WIPO audiovisuaalsete esituste leping ("Pekingi leping") võeti vastu 24.06.2012

ACTA - Võltsimisvastane kaubandusleping Info ja artiklid. 02.03.2012

MOU – Euroopa erinevaid osapooli esindavate organisatsioonide kokkulepe nn. out-of-print teoste kasutamise küsimustes 13.10.2011

IFLA, EIFL ja teised raamatukogude ja arhiivide organisatsioonid on koostanud raamatukogudele ja arhiividele mõeldud erandite ja piirangute lepingu eelnõu, mida arutatakse WIPO autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste alalise komitee (SCCR) istungil, mis toimub 21.11 - 02.12.2011

 


 digitaalarhiiv digar