Avalehele | Eesti Vabariik, 1918-40 | Okupatsiooniaastad | Eesti Vabariik 1991-
Sissejuhatus, Eestimaa Kubermangu Ajutise Maanõukogu loomine ja tegevus
1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930,
1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940
 
1923

I Riigikogu 20.12.1920 – 30.05.1923

II Riigikogu 31.05.1923 – 14.06.1926

14. jaanuar - asutati Rahvasteliidu Eesti Ühing

17.-19. veebruar - viidi läbi esimene rahvaküsitlus usuõpetuse avalike algkoolide õppekavadesse kuulumise küsimuses. Usuõpetuse õppekavasse lülitamise poolt oli 328 383 ja vastu 130 675 inimest

1. märts - Riigikogu võttis vastu trükiseaduse

Selle seaduseelnõu järele näib nii olevat, et siseminister arvab, et väljamaal on niisugust kirjandust, mida Eestis laiali laotada lubada ei või, ja sellepärast temal peab olema täpipealne ülevaade sellest, mida piiri kaudu sisse tuuakse. Aga lubage, ei ole ju ometi sissetooja isiku asi selle eest hoolitseda, et politsei informeeritud oleks. On ju ometi sellekohane seadus, mille rikkumise eest, kui asi avalikuks tuleb, süüalust vastutusele võetakse. See peab ju ometi tolli ja politsei enese ülesanne olema hoolitseda, et keelatud trükitöid sisse ei toodaks. Siin aga soovitakse järelvalve võimudele ülevaate saamine sedavõrd kergeks teha kõigest sisseveetavast kirjandusest, et selle isiku, kes ei mõtlegi üldse seadust rikkuda, tegevusvabadust kitsendatakse.(K. Ast)
I Riigikogu IX istungjärk, protokoll nr. 197, 13. veebruar 1923.

Perioodilise trükitoote tähtsust arvesse võttes, on per. trükitoodete vastutavate toimetajate isikute kohta teatud nõuded üles seatud. Perioodiliste trükitoodete vastutavateks toimetajateks võivad olla Riigikogu valimistel hääleõiguslikud kodanikud, kelle alatine elukoht Eesti Vabariigi piirides.
Kaiv, I. Trükiseadus // Eesti Politseileht, 24. märts 1923 nr. 13

9. märts - Riigikogu võttis vastu kalapüügiseaduse

Et nüüd Eesti rahvas igatahes oma vabariikluse ja vabaduse kätte on saanud, on tema valitsus endiste feodaalõiguste kaitsmiseks välja astunud ja meie peame ütlema, et ta tänini on kaitsenud. Kalapüügiõigused läksid maade võõrandamisega ka riigi kätte ja riik rentis nad välja rentnikule ja rentnik rentis nad jälle edasi enampakkumise teel. Renditakse püügikohad välja, kuid see rentnik rendib jälle omakorda kalameestele edasi, ning saab selle vaherentimise puhul suured vahekasud. /---/ Sellepärast soovitaks mina väga, et Riigikogu kalapüügi-seaduse vastu võtaks, olgugi, et mina II lugemisel siin mõne parandusega esinen. (A. Hint)
I Riigikogu IX istungjärk, protokoll nr. 219, 8. märts 1923

5.-7. mai - toimusid II Riigikogu valimised. Valimisnimekirjadesse oli kantud 702 542 inimest. Valimas käis 67,9 % hääleõiguslikest kodanikest

Valimisliidud ja -ühendused

Häälte arv

Mandaatide arv

Põllumeeste Kogud

99 226

23

Eesti Sotsiaaldemokraatline Tööliste Partei

64 297

15

Tööerakond

51 674

12

Töörahva Ühine Väerind

43 711

10

Eesti Rahvaerakond

34 646

8

Kristlik Rahvaerakond

33 700

8

Iseseisev Sotsialistlik Töölispartei

21 704

5

Rahvuslik Vabameelne Partei

20 670

4

Vene ühendatud parteid

18 829

4

Asunikud, Riigirentnikud ja Väikepõllupidajad

17 266

4

Saksa-Balti Erakond

15 950

3

Majaomanikkude Seltside Liit

9967

2

Üürnike Ühendus

6130

1

Eesti Demobiliseeritud Sõjaväelaste Liit

5670

1

Töörahva Liit

3995

-

Rootsi Liit

3600

-

Saaremaa väikemaa-põllupidajad

2496

-

Majandusrühm

2214

-

Setu-Ingeri rühm

1514

-

Väikekohapidajad, asunikud, maa- ja linnatöölised

932

-

Setu väikemaapidajad

639

-

Maarahva Partei (Võru-,Valga- ja Petserimaa)

481

-

Asunikud ja riigirentnikud (Saaremaa)

475

-

Maarahva Partei (Harjumaa)

175

-

Isamaalaste Partei (Virumaa)

175

-

Maarahva Partei (Tallinn)

48

-

Teise riigikogu kirju koosseis paneb tõsiselt mõtlema kõiki, kellel tähtis on meie seadusandliku töö ja riigivalitsemise rahulik arenemine. Võimata on ette kujutada korralikku tööd selles kogus, kus sada saadikut on erinenud neljateistkümnesse rühma, millest ainult ühel veidi üle paarikümne mehe, teistel kõigil aga ühest kuni 5-10-15 meheni rühmas. Kui need rühmad ka riigikogus lahus tegutsema hakkavad, nagu nad lahus valimiste aegu sammunud, võib ette öelda, et meie tulevane parlament täiesti töövõimetuks jääb.
Töötegijad ja töö takistajad tulevases riigikogus // Postimees, 19. mai 1923, lk. 2

30. mai - I Riigikogu lõpetas tegevuse
I Riigikogu töötas kaks aastat, kaks kuud ja kuus päeva. Riigikogu ennetähtaegse laialisaatmise põhjuseks oli 9. märtsil 1923. a. toimunud rahvahääletus usuõpetuse küsimustes. Kokku pidas I Riigikogu 87 koosolekut ja võttis vastu 230 seadust ja määrust. Arupärimisi esitati 115.

7. juuni - II Riigikogu esimene istung. Riigikogu esimeheks valiti Jaan Tõnisson

Aulikud Riigikogu liikmed! Usalduse eest, valimisel Riigikogu esimehe kõrgele kohale, tänan ma Riigikogu sügava austusega. Riigikogu, kui kõrgema võimu esindaja Eesti Vabariigis, peab täitma suuri ülesandeid Eesti rahva tahtmise teostamiseks. Neid suuri ülesandeid suudab Riigikogu alles siis edukalt täita, kui igaüks meist, keda rahva usaldus on kandnud siia kõrgesse kogusse, kõigest jõust kaasa aitab edukaks tööks Riigikogus. Niipalju kui see oleneb isiklikust tahtmisest ja võimisest, peab see minu püüd olema sellel kõrgel kohal kaasa aidata Riigikogu töö viljakuseks. Kuid olen selles teadmises, et see on ainult siis võimalik, kui kõik Riigikogus ühes tõmbavad selles sihis. Sellepärast loodan mina lahke koostöötamise ja sõbraliku ühestöötamise peale kõikide Riigikogu liigete poolt. (Jaan Tõnisson)
II Riigikogu I istungjärk, protokoll nr. 1,  7. juuni 1923

2. august - ametisse astus Konstantin Pätsi juhitud valitsus (02.08.1923 – 26.03.1924):
Riigivanem - Konstantin Päts
Rahaminister - Georg Vestel
Siseminister - Karl Einbund (Kaarel Eenpalu)
Välisminister - Friedrich Karl Akel
Haridusminister - Aleksander Veidermann (Veiderma), kuni 19.02.24
Sõjaminister - Ado Anderkopp, kuni 19.02.24
Teedeminister - Karl Ipsberg, kuni 13.11.23
Kaubandus-tööstusminister Bernhard Rostfeld (Roostfelt)
Põllutööminister - August Kerem
Töö- ja hoolekandeminister - Oskar Amberg
Kohtuminister - Rudolf Gabrel, alates 12.10.23

Nüüd tuleb vabariigi valitsusel kogu tema käsutada olev riikline võim selleks liikuma panna, et Eesti vabariik oma õigusliku korra aluseks võiks lähemate aastate jooksul seadused saada, mis meie elunõuetele vastaksid. Eesmärgiks peab olema Vene seaduste kogu asemele uue Eesti seaduste kogu loomine. Sellele tööle peavad kõik valitsuse osad kohe ja kindla kava järele asuma. Valitsuse ja Riigikogu käest saab niisugune töö suurt jõupingutust nõudma, kuid ühisel tahtel ja vastastikusel arusaamisel ning ühiselt kindla töökava leidmisel on  võimalik loota, et eelseisvate seadusandliste istungite lõpul võimalik saab olema tunnistada, et suurem osa Vene seadusraamatutest Eesti Vabariigis maksvusetaks on tunnistatud. (Konstantin Päts)
II Riigikogu I istungjärk, protokoll nr. 20, 4. august 1923

30. august - Suurbritannia parlamendidelegatsiooni visiit Eestisse

16. oktoober - Riigikogu võttis vastu Õpetajate Seminari seaduse

1. november - Eesti-Läti konverentsil Tallinnas kirjutati alla sõjalis-poliitilise liidu moodustamise lepingule, mille kohaselt lepingupooled kohustusid osutama abi kolmanda riigi kallaletungi korral


Loe lisaks

 1. Kas Eesti Rahvaerakond Riigikogus põllumehe ja põllumajanduse huvisid on kaitsnud? - Tartu, 1923. - 16 lk.
 2. Sack, A. Uue Riigikogu järjekorralised ülesanded majanduslise seadusandluse alal : tshekiseadus : [tšeki osatähtsusest majanduselus] // Vaba Maa (1923) 18., 20. märts, nr. 63-64, lk. 2.
 3. Töötegijad ja töö takistajad tulevases Riigikogus : [vastvalitud Riigikogu koosseisu analüüs töövõime seisukohalt] // Postimees (1923) 19. mai, nr. 131, lk. 2.
 4. [Anderkopp, Ado]. Uued jõud meie poliitilistes vahekordades : parlamendi bloki loomine hooga käsil : [erakondade liidud Riigikogus] // Vaba Maa (1923) 23. mai, nr. 113, lk. 2.
 5. Vhip. Parlamentlised kirjad : vana Riigikogu volituste lõppemise ja uue Riigikogu volituse alguse küsimus // Vaba Maa (1923) 31. mai, nr. 120, lk. 7.
 6. Põllumeeste rühm Riigikogus // Eesti põllumeeste poliitika. Tallinn, [1923], lk. 14-26. (Üleriiklise põllumeeste esituse väljaanne ;  2).
 7. Riigikogu komisjonides 1. jaanuaril 1924. a. olevate seaduse-eelnõude nimestik // 8.  Õigus (1923), nr. 7, lk. 184-186.
 8. Anderkopp, Ado. Riigi eelarve arutamine : tema vastuvõtmine Riigikogus esimesel lugemisel [kuna puudusid sõnavõtud] // Vaba Maa (1923) 16. veebr., nr. 39, lk. 2A. [.
 9. Rbn [Rebane, H.]. Riigikogu iseennast arvustamas : Riigikogu läheb riigile kalliks maksma ja tema töö on juhusline ja ilma süsteemita : [tsiteeritud ka J. Laidoneri] // Päevaleht (1923) 16. veebr., nr. 45, lk. 2.
 10. F. Vahepalad Riigikogust : obstruktsiooni katsed,  pikad eelarve-koosolekud, mitmekesised vahe- ja kõrvaljuhtumised // Päevaleht (1923) 18. veebr., nr. 47, lk. 7.
 11. Anderkopp, Ado. Meie rahvaesitajate töö : nende palk ja töö korraldus // Vaba Maa (1923) 3. märts, nr. 50, lk. 2
 12. Rahvaesitajate palgaküsimus // Päevaleht (1923) 7. märts, nr. 62, lk. 2.
 13. Rbn [Rebane, H.]. Esimese Riigikogu lõpp // Päevaleht (1923) 9. märts, nr. 64, lk. 2.
 14. Anderkopp, Ado. Majesteet - esitaja on surnud : senine Riigikogu oma töö lõpetanud [9. märtsil] // Vaba Maa (1923) 10. märts, nr. 56, lk. 2.
 15. Jürgenstein, Anton. Esimese Riigikogu töö lõpuks : [hinnang tegevusele] // Postimees (1923) 11. märts, nr. 67, lk. 1-2.
 16. Mõned arvulised andmed Riigikogu tööst : [aruanne] // Postimees (1923) 11. märts, nr. 67, lk. 5 ; 14. märts, nr. 70, lk. 4 ; Päevaleht, 21. apr., nr. 103, lk. 4, pealk.: Esimene Riigikogu arvudes.
 17. A. S. Kahe Riigikogu vahel : luik, vähk ja haug uuesti koormat vedanud : Baabeli keeltesegadus valimistel // Vaba Maa (1923) 11. märts, nr. 57, lk. 2
 18. Saksameeste kaebtused ja ähvardused : [vähemusrahvuste kultuurautonoomia seaduseelnõu arutamine Riigikogus] // Postimees (1923) 20. märts, nr. 76, lk. 1.
 19. Madisson, Eugen. Sõjaseisukorra küsimus I-es riigikogus // Eesti Politseileht (1926) 11. dets., nr. 50, lk. 745-747.
 20. Kastehein, Margus. Poliitilise eelistuse muutused Eestis I Riigikogu perioodil // Kleio (1993), nr. 7, lk. 26-27.
 21. Sack, A. Uue Riigikogu järjekorralised ülesanded majanduslise seadusandluse alal : tshekiseadus : [tšeki osatähtsusest majanduselus] // Vaba Maa (1923) 18., 20. märts, nr. 63-64, lk. 2.
 22. Töötegijad ja töö takistajad tulevases Riigikogus : [vastvalitud Riigikogu koosseisu analüüs töövõime seisukohalt] // Postimees (1923) 19. mai, nr. 131, lk. 2.
 23. A [Anderkopp, Ado]. Uued jõud meie poliitilistes vahekordades : parlamendi bloki loomine hooga käsil : [erakondade liidud Riigikogus] // Vaba Maa (1923) 23. mai, nr. 113, lk. 2
 24. Vhip. Parlamentlised kirjad : vana Riigikogu volituste lõppemise ja uue Riigikogu volituse alguse küsimus // Vaba Maa (1923) 31. mai, nr. 120, lk. 7.
 25. 2-se Riigikogu kokkuastumise ümber // Päevaleht (1923) 1. juuni, nr. 140, lk. 3.
 26. [Anderkopp, Ado]. Riigikogu kokkuastumise eel : uute vahekordade arenemine ja valitsuse loomise võimalused : [erakondade vahekorrad uues koosseisus, võimalik juhatuse koosseis] // Vaba Maa (1923) 2. juuni, nr. 122, lk. 5.
 27. M. Tulevik kohustab : uue Riigikogu töövõimalused // Vaba Maa (1923) 6. juuni, nr. 125, lk. 2.
 28. Teise Riigikogu avamine 7. juunil : Riigikogu esimehe kohale kolm kandidaati... // Vaba Maa (1923) 8. juuni, nr. 127, lk. 5 ; Postimees, 8. juuni, nr. 149, lk. 1-2 ; Päevaleht, 8. juuni, nr. 147, lk. 5.
 29. [Anderkopp, Ado]. Rühmade töökavad ja valitsemine : [Riigikogu seadusandliku töö väljavaated] // Vaba Maa (1923) 13. juuni, nr. 131, lk. 2.
 30. Elav päev Riigikogus [26. juunil : teravad lahkhelid Lauristini vabastamise küsimuses] // Postimees (1923) 29. juuni, nr. 169, lk. 4.
 31. Riigikogu esimehe elumaja : [korteriks ehitatakse ümber Toompeal Kooli 13 asuv maja : maksab 8 miljonit marka : sõnum] // Vaba Maa (1923) 6. juuli, nr. 150, lk. 3.
 32. S. Vastastikune umbusaldus : mis iseloomustab teist Riigikogu ja valitsuse loomise käiku? // Vaba Maa (1923) 1. aug., nr. 172, lk. 2
 33. Uue istangjärgu eel : [1. septembril algava istungjärgu ülesanded] // Vaba Maa (1923) 29. sept., nr. 223, lk. 2.
 34. -k. Landeswehri hädaohu küsimus Riigikogus : kommunistide eelnõu propaganda ja kihutuse võimaldamiseks hädaohu vastu lükati tagasi // Päevaleht (1923) 7. okt., nr. 267, lk. 6.
 35. II Riigikogu : koosolek 9. oktoobril : vaielused riigivapi ümber : vapiks Danebrogi vapp // Vaba Maa (1923) 10. okt., nr. 232, lk. 4.
 36. Arupärimiste ja küsimiste rohkus Riigikogus : [liiga palju aega raisatakse kergel käel esitatud arupärimistele] // Postimees (1923) 13. okt., nr. 273, lk. 2.
 37. Rbn [Rebane, H.]. Parlament räägib : [küsimuste ja arupärimiste rohkusest] // Päevaleht (1923) 13. okt., nr. 273, lk. 2.
 38. Rohkem kohusetunnet : [Riigikogu liikmete puudumistest] // Postimees (1923) 16. okt., nr. 276, lk. 3.
 39. II Riigikogu : koosolek 16. oktoobril : [Ameerika Ühendriikidesse Eesti saatkonna ja konsulaadi asutamise otsus vastu võetud] // Vaba Maa (1923) 17. okt., nr. 238, lk. 4.
 40. Kõrgemate riigiametnikkude ärilistest ettevõtetest osavõtmise küsimus Riigikogus : vastu võeti dem.-l. üleminekuvormel, mis rõhutab valitsuse liigete eemalehoidmist äridest // Päevaleht (1926) 26. okt., nr. 286, lk. 6.
 41. Kriisi õhkkond Riigikogus : [koosolek 25. oktoobril] // Vaba Maa (1923) 26. okt., nr. 246, lk. 4-5 ; Päevaleht, 27. okt., nr. 287, lk. 6, pealk.: Muljeid neljapäevasest koosolekust...
 42. Lg [Luiga, Georg Eduard ]. Riigikogu prestiishist ja meie arupärimiste viisist // Päevaleht (1923) 20. nov, nr. 311, lk. 2.
 43. Riigikogu kaitseks : ["Kaja" ja "Päevaleht" süüdistavad Riigikogu tegevusetuses] // Postimees (1923) 23. nov., nr. 314, lk. 1.
 44. Tiik, Simmu. Ühest sõnalahingust kaitsepolitsei ainetel : [istungist  dets. 1923] // Kleio (1991), nr. 4, lk. 46-48.
 45. Riigikogu liikmed Reesen ja Tomp sõjakohtu alla antud : ühes nendega ka 11 kommunisti // Päevaleht (1923) 5. dets., nr. 326, lk. 4.
 46. -k. Teine Riigikogu : [eelarvevaidlustest] // Päevaleht (1923) 9. dets., nr. 330, lk. 6.
 47. Riigi rahapoliitika arvustustules : riigi 1924. a. eelarve // Vaba Maa (1923) 12. dets., nr. 286, lk. 4.
 48. Riigieelarve esimesest tulest läbi : [esimesel lugemisel vastu võetud] // Vaba Maa (1923) 15. dets., nr. 289, lk. 8.
 49. A. S. Rubikonist üle : koalitsiooni lagunemine Riigikogus // Vaba Maa (1923) 21. dets., nr. 294, lk. 2.
 50. A. J. [Jürgenstein, Anton]. Teise Riigikogu teise istangjärgu lõpp : [valitsuskoalitsiooni lagunemise põhjustest : fraktsioonide vastakatest seisukohtadest majanduspoliitikas] // Postimees (1923) 22. dets., nr. 343, lk. 2.


Eesti Rahvaerakonna valimisreklaamist.
Eesti Rahvusraamatukogu


Eesti Rahvaerekonna trükis.
Eesti Rahvusraamatukogu


Töörahva Ühise Väerinna saadikud II Riigikogus:
Jaan Tomp, Vladimir (Mart) Kangur, Johannes Reesen, Hans Heidemann, Jaan Rea, Rudolf Pälson, Aleksander Janson, Paul Keerdo, Rudolf Veiram, Hendrik Allik
Eesti Filmiarhiiv


"Tõnisson: Sa võid hambaid näidata! Ma olen oma unistuste tipule jõudnud ja siit ma maha ei tule!"
Vaba Maa, 8. juuni 1923, nr. 127, lk. 1


"Ma ajasin enne kiusu, nüüd olen jälle paipoiss ja anna nüüd, kulla onu, see kell mu kätte natukeseks mängida!"
Vaba Maa, 24. okt. 1923, nr. 244, lk. 1


Loe lisaks

 1. II Riigikogu valimised 5.-7. mail 1923 = Élections au Parlement en mai 1923. - Tallinn : Riigi Statistika Keskbüroo, 1923. - 77 lk. : diagr. - Tiitel ja ptk. pealk. paralleelselt eesti, prantsuse k.
 2. Teise Riigikogu valimisnimekirjad... : esinevad 22-24 erirühmitust, kokku 163 nimekirjaga // Vaba Maa (1923) 23. märts, nr. 67, lk. 3 ; Postimees, 21., 22. märts, nr. 77, 78, lk. 2.
 3. Piip, Ants. Valija ja poliitiline erakond : asi, millest mõtlemata mööda ei saa : [riigivalitsemmiseks sobivad ainult kindlalt väljakujunenud erakonnad, mitte juhuslikud rühmitused] // Vaba Maa (1923) 7. apr., nr. 77, lk. 2.
 4. Rbn. [Rebane, H.]. Kes nad on? Teise Riigikogu kandidaatidest : [K. Pätsi, J. Laidoneri, K. Einbundi, J. Teemandi, J. Tõnissoni, J. Jaaksoni, A. Birgi, J. Lattiku ja H. Baueri iseloomustus] // Päevaleht (1923) 19. apr., nr. 101, lk. 2.
 5. L. K. [Kenn, L.]. Kihutustöö : [suurest poliitilisest aktiivsusest ja agitatsiooni vormidest] // Postimees (1923) 27. apr., nr. 110, lk. 2.
 6. Meie erakonnad valimise lipu all : [erakondade iseloomustus] // Postimees (1923) 3. mai, nr. 115, lk. 3.
 7. A. [Anderkopp, Ado]. Valimised möödas : senised kokkuvõtted // Vaba Maa (1923) 10. mai, nr. 104, lk. 2.
 8. D. N. Tallinna meeleolud : kaldumine paremale poole. Fascism : [Asutava Kogu ja Riigikogu valimistulemuste võrdlevad andmed] // Vaba Maa (1923) 10. mai, nr. 104, lk. 2 : tabel.
 9. M. J. Valimised ja nende õppetunnid : katkine küna haigutab endiselt : [rahva rahulolematus valitsusega ja selle põhjused] // Vaba Maa (1923) 25. mai, nr. 115, lk. 2.
 10. D. N. Meie poliitiline geograafia : "sotsialistlik" Lõuna- ja kodanline Põhja-Eesti : [valimistulemuste analüüs erakondade ja maakondade kaupa] // Vaba Maa (1923) 1. juuni, nr. 121, lk. 2.
 11. Lumeste, Alfred. Kuidas vanasti valiti? : [Riigikogu valimisest 1923. a.] // Läänlane (1993) 18. sept.

Avalehele | Eesti Vabariik, 1918-40 | Okupatsiooniaastad | Eesti Vabariik 1991-