Avalehele | Eesti Vabariik, 1918-40 | Okupatsiooniaastad | Eesti Vabariik 1991-
Sissejuhatus, Eestimaa Kubermangu Ajutise Maanõukogu loomine ja tegevus
1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930,
1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940
 

1927

III Riigikogu 15.06.1926 – 14.06.1929

22. veebruar - Jaan Teemanti valitsus astus tagasi

4. märts - Riigikogu kinnitas ametisse uue Jaan Teemanti juhitud valitsuse (04.03. – 09.12.1927):
Riigivanem - Jaan Teemant
Välisminister - Friedrich Karl Akel, kuni 11.11.27
Välisminister - Aleksander Hellat, alates 11.11.27
Siseminister - Jaan Hünerson
Põllutööminister - Oskar Köster
Haridusminister - Jaan Lattik
Töö- ja hoolekandeminister - Jaan Masing
Kaubandus-tööstusminister - Karl-Ferdinand Kornel
Kohtuminister - Otto Tief
Rahaminister - Leo Sepp
Sõjaminister - Nikolai Reek
Teedeminister - August Kerem

31. märts - Läti välisminister Felikss Cielens ja Eesti saadik Lätis Julius Seljamaa kirjutasid alla protokollile, mis määras kindlaks Eesti-Läti riigipiiri

29. aprill - Riigikogu võttis vastu Eesti Panga põhikirja ja rahaseaduse. Rahaseadus kehtestas Eesti raha nimetusteks „kroon“ ja „sent“. Ühe krooni väärtus võrdus 0,403226 grammi puhta kulla väärtusega

Üks suurematest seadustest, mis erikomisjonis läbivaatamisel oli, on Eesti panga põhikiri – Eesti panga põhikirja muutmine. Käesolevas seaduseelnõus muudetakse Eesti panga põhikiri selles mõttes, et ta puht emissioonipangaks muutub. Rõhku on pandud selle peale, et Eesti pank põhikirja kaudu oleks nii piiratud omas tegevuses, et ta ainult emissioonipanga ülesandeid täidaks. Tähendab, ta peaülesanne on omalt poolt väljalastud pangatähtede kurssi alles hoida. (A. Jürman)
III Riigikogu III istungjärk, protokoll nr. 73, 25. aprill 1927.

Mis puutub veel rahaüksuse nimetusse, siis on meil endisest ajast olemas rahvapäraseid nimetusi, kõrvale jättes kõik kullarid ja kuldarid, mis vastuvõtmatud. Nimelt on olemas „kross“ ja „penn“. Kross ei kõlbaks hästi, ta kõla ei ole meeldiv. Kui lühendada krossi ja krooni, siis tuleb mõlemal juhtumisel „kr.“ välja. Nii et juba sellepärast kross ei kõlbaks. On veel teine nimetus olemas, /---/, see on „penn“. „Penn“ oleks hea nimetus. Igatahes ei või tähelepanematalt mööda minna kõigist võimalikkudest ja sealjuures vastuvõetavatest nimetustest, et keegi ei võiks pärast etteheiteid teha, et siin ei ole küllalt kaalutud. Sellepärast teeksin ma ettepaneku, et selle läbi võimalus antaks lõpuliku enamusega otsustada - „sendi“ asemele võtta „penn“. (L. Raudkepp)
III Riigikogu III istungjärk, protokoll nr. 76, 29. aprill 1927

3. mai - Riigikogu võttis vastu välislaenu seaduse, millega volitati valitsust raha- ja pangareformi teostamiseks välislaenu võtma

Riigikogu võttis vastu rahaseaduse, millega kehtestati Eesti uueks vääringuks kroon

13. november  - Tallinna Reaalkooli juures avati Vabadussõjas langenud õpetajate ja õpilaste mälestussammas (skulptor Ferdinand Sannamees, arhitekt Anton Soans)

22. november - Jaan Teemanti valitsus astus tagasi

9. detsember - Riigikogu kinnitas ametisse Jaan Tõnissoni juhitud valitsuse (09.12.1927 – 04.12.1928):
Riigivanem - Jaan Tõnisson
Välisminister - Hans Rebane
Siseminister - Jaan Hünerson
Põllutööminister - Oskar Köster
Haridusminister - Alfred Julius Mõttus
Töö- ja hoolekandeminister - Karl-Johannes Soonberg (Soonpää)
Kaubandus-tööstusminister - Johan Holberg
Kohtuminister - Tõnis Kalbus
Rahaminister - Anton Teetsov
Sõjaminister - Nikolai Reek
Teedeminister - August Kerem, riigivanema asetäitja alates 14.12.27

16. detsember  - Riigikogu võttis vastu Riigi Teataja seaduse


Loe lisaks

 1. Tähtsamate seaduste käik III Riigikogus. - Tallinn : Üleriikline Põllumeeste Esitus, 1927. - 10 lk. 2.
 2. Kristlased 25 hektari metsa kogudusele nõudmas : [maakomisjoni istung : arutusel kogukonna-, asutuste- ja erarendimaade korraldamise seaduse muutmise seadus ja kirikumõisatele maade juurdeandmine] // Vaba Maa (1927) 20. jaan., nr. 16, lk. 8.
 3. Uue istungjärgu algus Riigikogus... : vaielused metsajagamise eelnõu asjus // Vaba Maa (1927) 20. jaan., nr. 16, lk. 6.
 4. Uus kord riigi eelarve läbivaatamisel : [uuest eelarvekomisjonist ja eelarve läbivaatamise korrast] // Postimees (1927) 3. veebr., nr. 33, lk. 1.
 5. Alkoholiste jookide [müügi]seadus 2. lugemisel vastu võetud : kitsenduse ettepanekud tagasi lükatud : eelnõu 3 aastat päevakorras seisnud // Vaba Maa (1927) 5. veebr., nr. 30, lk. 3.
 6. Kaitseseisukorra maksvuse pikendamine... // Vaba Maa (1927) 6. veebr., nr. 31, lk. 6.
 7. Uued riigiasutuste koosseisud võetakse kiires korras Riigikogus arutusele : Riigikogu vanematekogu otsus // Vaba Maa (1927) 6. veebr., nr. 31, lk. 4.
 8. J. Teemanti valitsuse äkiline langemine : [erakorraline koosolek 22. veebruaril] // Vaba Maa (1927) 24. veebr., nr. 46, lk. 5-6.
 9. Palkade kärpimine Riigikogus : koosseisude seadus teisel lugemisel // Vaba Maa (1927) 5. märts, nr. 54, lk. 7.
 10. Uus [Teemanti] valitsus loodud : "kõva valitsus - neli Jaani!" // Vaba Maa (1927) 6. märts, nr. 55, lk. 3.
 11. Tagurpidiminek riigimajanduses : riigi tulud 1927./28. eelarve-aastal // Vaba Maa (1927) 13. märts, nr. 61, lk. 5.
 12. Mihkalai - lihas ja veres : mis sõber sõbrast arvab : Tõnisson ja Martna üksteist iseloomustamas : [31. märtsi koosolek] // Vaba Maa (1927) 1. apr., nr. 77, lk. 9.
 13. Eelarve vastu võetud : kaks tundi enne keskööd... // Vaba Maa (1927) 2. apr., nr. 78, lk. 9.
 14. Välislaen ja Riigikogu : rahaseaduste ja välislaenu otsustamiseks erikomisjon valitud... : rühmade seisukohad // Vaba Maa (1927) 7. apr., nr. 82, lk. 3.
 15. Vastasrind Riigikogus tööd takistamas : Riigikogu koosolekud kvoorumi puudusel lõpetatud // Päevaleht (1927) 9. apr., nr. 98, lk. 3.
 16. Riigikogu alkoholivastane grupp... : [10 Riigikogu liiget asutasid alkoholivastase grupi, esimees Jaan Tõnisson : sõnum] // Postimees (1927) 10. apr., nr. 99, lk. 9.
 17. Eesti Panga uus vundament : poliitika tuleb pangast eemale suruda - seletab vastasrind : kes valib panga nõukogu? // Vaba Maa (1927) 13. apr., nr. 87, lk. 3.
 18. "Kroon ja sent" : rahaseadus lõplikult Riigikogu komisjonis vastu võetud : Riigikassal Eesti Panga vastu nõudmisi 17 miljonit kuldrubla // Vaba Maa (1927) 22. apr., nr. 93, lk. 5.
 19. Üüriseaduse kaotamise ümber : elavad vaielused Riigikogus // Vaba Maa (1927) 28. apr., nr. 98, lk. 6.
 20. Kroon ja sent võidule pääsenud : rahaseaduste ühetooniline arutamine Riigikogus // Vaba Maa (1927) 30. apr., nr. 100, lk. 5 ; Postimees, 30. apr., nr. 115, lk. 7.
 21. Rbn [Rebane, H.]. Riigikogu juhatus endale veto-õiguse võtnud. Meie puuduliku põhiseaduse tagajärg // Päevaleht (1927) 1. mai, nr. 117, lk. 2.
 22. Välislaenu seadus Riigikogus : ...jälle piiritusvaielused // Vaba Maa (1927) 1. mai, nr. 101, lk. 7.
 23. Üüriseadus üllatustega : eelnõu teine lugemine Riigikogus // Vaba Maa (1927) 5. mai, nr. 104, lk. 6.
 24. Piirituseseaduse lõpulugemine : viljatud vaielused [seaduse] pealkirja juures // Vaba Maa (1927) 8. mai, nr. 107, lk. 6.
 25. Veiler, Aleksander. Meie rahvas teelahkmel : Kas jääme püsima või kaome? : Kõne peetud Riigikogus 12. mail 1927. a.. - Tallinn, 1927. - 8 lk.
 26. Aktsiaseltside seadus Riigikogus esimesel lugemisel vastu võetud // Vaba Maa (1927) 20. mai, nr. 117, lk. 6.
 27. A. S. Tujukas seadusandlus : valitsusaparaat, mis alles kevade eel ärkab : [põllumajandusalaste seaduste vastuvõtmine Riigikogus] // Vaba Maa (1927) 26. mai, nr. 122, lk. 2.
 28. A. S. Kooskõla puudub : kelle kohus on hädavajalikkude seaduseelnõude väljatöötamine?.. : [Riigikogu ja valitsuse osast] // Vaba Maa (1927) 25. sept., nr. 225, lk. 2.
 29. Anderkopp, Ado. Rahvaesitus kokku astumas : teravad lahkuminekud enamuse ridades : valitsuse saamatus // Vaba Maa (1927) 2. okt., nr. 231, lk. 2.
 30. Ministeeriumide arvu vähendamise seadus : [alamkomisjoni arvamusest] // Vaba Maa (1927) 8. okt., nr. 236, lk. 5 ; Postimees, 8. okt., nr. 279, lk. 1.
 31. Meie välispoliitika sihtjooned : vahekord Venemaaga ja Balti riikidega... : Välisministri F. Akeli kõne Riigikogus // Vaba Maa (1927) 13. okt., nr. 240, lk. 5.
 32. Kahjud välislaenust : üüriseaduse ärakaotamise tagajärjed avalduvad : [arutelu eelarve alamkomisjonis] // Vaba Maa (1927) 16. okt., nr. 243, lk. 9.
 33. Palgaalammäärade seaduse arutamisel : eelnõu, mis töölistele midagi ei anna : valitsus, kus sa oled? // Vaba Maa (1927) 20. okt., nr. 246, lk. 7.
 34. Riigi tööstusettevõtted eraomanduseks : valitsuse eelnõu maakomisjonis 1. lugemisel vastu võetud // Vaba Maa (1927) 22. okt., nr. 248, lk. 7.
 35. 350 000 000 marka põlevkivitööstuse põhikapitaliks : raskused tooresõlile turu leidmiseks : [põlevkivitööstuse põhimääruse arutelu rahaasjanduse komisjonis] // Vaba Maa (1927) 26. okt., nr. 251, lk. 5.
 36. Ahasveruse poliitika : väljarändamine, sündivuse langemine ja tööpuudus Eestis : mis töö-hoolekandeminister lihtsameelsuseks arvab : A. Veileri kõne Riigikogus // Vaba Maa (1927) 28. okt., nr. 253, lk. 9.
 37. Seaduseelnõud trükitakse... : [valitsuse esitatud seaduseelnõud peaksid olema trükitud, et neid jätkuks kõigile Riigikogu liikmetele ja protokollide juurde lisamiseks : sõnum] // Postimees (1927) 11. nov., nr. 307, lk. 7.
 38. Riputame ainult natukene kruusa : põhjalikum maanteede parandamine võib kogumeeste arvates järge oodata : [arutelust omavalitsuskomisjoni koosolekul] // Vaba Maa (1927) 18. nov., nr. 271, lk. 8.
 39. Parem lüpsilehm teedesillutuseks : kui palju läheb uus maanteede seadus igale talule aastas maksma // Vaba Maa (1927) 23. nov., nr. 275, lk. 3.
 40. Teemanti valitsus kukkunud : tüli tühja asja pärast : valitsus lahkus, et Pikalaenupanga erikomisjonile ei määratud tähtaega... : [ülevaade Riigikogu koosolekust] // Vaba Maa (1927) 24. nov., nr. 276, lk. 7-8.
 41. Kultuurkapitali parandamine : [seaduseelnõu arutelu] // Vaba Maa (1927) 28. nov., nr. 275, lk. 3.
 42. Jaan Tõnissoni valitsus ametisse kutsutud : poolt 53, vastu 24... // Vaba Maa (1927) 11. dets., nr. 291, lk. 6.
 43. Võitlus viinahinna ümber... : andke proletariaadile odavamat viina : õllehinna tõstmine tagasi lükatud : [arutelu rahaasjade komisjonis] // Vaba Maa (1927) 14. dets., nr. 293, lk. 3.
 44. Uue valitsuse esimene ülesaste : vabariigi valitsuse deklaratsioon... : Riigikogu seadusandlikul tööl // Vaba Maa (1927) 16. dets., nr. 295, lk. 6 ; Postimees, 16. dets., nr. 342, lk. 1, 7.
 45. A. A. [Anderkopp, Ado]. Valitsus ja Riigikogu : J. Tõnissoni kabineti deklaratsiooni vaielused Riigikogus // Vaba Maa (1927) 17. dets., nr. 296, lk. 2 ; Postimees, 17. dets., nr. 343, lk. 2.

Avalehele | Eesti Vabariik, 1918-40 | Okupatsiooniaastad | Eesti Vabariik 1991-