Avalehele | Eesti Vabariik, 1918-40 | Okupatsiooniaastad | Eesti Vabariik 1991-
Sissejuhatus, Eestimaa Kubermangu Ajutise Maanõukogu loomine ja tegevus
1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930,
1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940
 
1932

IV Riigikogu 15.06.1929 – 14.06.1932

V Riigikogu 15.06.1932 – 02.10.1934

19. jaanuar - Riigikogus algasid debatid Eesti krooni kursi hoidmise üle

26. jaanuar - Põllumeeste Kogude ja Põllumeeste, Asunikkude ja Väikemaapidajate Koonduse Riigikogu rühmad ühinesid

29. jaanuar - Riigikogus ühinesid Rahvaerakonna ja Tööerakonna saadikurühm Rahvuslikuks Keskerakonna saadikurühmaks. Lisaks moodustunud rühmale tegutsesid Riigikogus ka Ühinenud Põllumeeste ja Sotsialistide saadikurühmad

Seoses jõudude vahekorra muutumisega Riigikogus astus Konstantin Pätsi koalitsioonivalitsus tagasi

5. veebruar - Majaomanike, kaupmeeste, töösturite ja teiste eraomandust pooldavate Riigikogu rühm ühines Rahvusliku Keskerakonna Riigikogu rühmaga

19. veebruar - Riigikogu kinnitas ametisse Jaan Teemanti juhitud valitsuse (19.02. – 19.07.1932):
Riigivanem - Jaan Teemant
Välisminister - Jaan Tõnisson
Kohtu- ja siseminister - Ado Anderkopp
Põllutööminister - Oskar Köster
Haridus- ja sotsiaalminister - Jaan Hünerson
Majandusminister - Oskar Suursööt
Kaitseminister - August Kerem
Teedeminister - Jaan (Johann) Raudsepp

29. veebruar - toimus Põllumeeste Kogude ja Asunike Koondise ühinemiskongress

23.-24. märts - Riigikogu võttis vastu põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu, mille töötas välja erakondadevaheline alamkomisjon. Eelnõu nägi ette presidendiameti loomist ja parlamendi liikmete arvu vähendamist 100-lt 80-le

23. märts - Riigikogu võttis vastu krediidiasutuste seaduse, mis nägi ette kommertspanga asutamise vaid aktsiaseltsina. Panga põhikapitali miinimumiks Tallinnas oli nõutav 400 000 krooni ja teistes linnades 100 000 krooni

Riigikogu võttis vastu põllupidajate moratooriumi seaduse

24. märts - põllupidajate tulumaksu vähendati 50 % võrra

Riigikogu võttis vastu parlamendiliikmete tasu ja sõiduraha seaduse

Toimus IV Riigikogu viimane töökoosolek

21.-23. mai - toimusid V Riigikogu valimised. Valimisnimekirjadesse oli kantud 747 528 inimest. Valimas käis 67,4 % hääleõiguslikest kodanikest

Valimisliidud ja -ühendused

Häälte arv

Mandaatide arv

Põllumeeste Kogud ja Põllumeeste, Asunikkude ning Väikemaapidajate Koondus

199 035

42

Rahvuslik Keskerakond

110 662

23

Eesti Sotsialistlik Tööliste Partei

104 662

22

Pahempoolsed töölised ja kehvikud

25 966

5

Vene Rahvuslik Liit Eestis, Vene Pahempoolsete Sotsialistide ja Talupidajate Koondus

25 246

5

Saksa-Rootsi valimisblokk

15 527

3

Rahvuslik Töökoondus

9597

-

Sotsialistlikud tööliste ja talupoegade parteid, ühendatud vene parteid

5191

-

Põllumeeste Ühing

4453

-

20. juuni -toimus V Riigikogu esimene istung

Jaan Teemanti valitsus astus tagasi

Vene Rahvusliku Liidu Eestis, Vene Pahempoolsete Sotsialistide ja Talupoegade Koonduse ühendatud Riigikogu rühma uueks nimeks sai Vene vähemusrahvuse Riigikogu rühm

19. juuli – Riigikogu kinnitas ametisse Karl Einbundi (Kaarel Eenpalu) juhitud valitsuse (19.07. – 01.11.1932):
Riigivanem – Karl Einbund (Kaarel Eenpalu)
Välisminister - Mihkel Pung
Kohtu- ja siseminister - Ado Anderkopp
Põllutööminister - Oskar Köster
Majandusminister - Johannes-Friedrich Zimmermann
Haridus- ja sotsiaalminister - Jaan Hünerson
Kaitseminister - August Kerem
Teedeminister - Jaan (Johann) Raudsepp

19. juuli - Riigikogu esimeheks valiti Jaan Tõnisson

29. juuli - Riigikogu võttis vastu Eesti Vabariigi ja Nõukogude Liidu vahelise mittekallaletungi ja tülide rahulisel teel lahendamise lepingu ja lepituskonventsiooni kinnitamise seaduse

See seaduseelnõu, mis käib mittekallaletungi lepingu kohta Nõukogude Venemaaga, on tervitatav, kui valitsus seda niisugusel kujul tahab täita, kui seaduseelnõus esitatud. Aga mis puutub sellesse, kui keegi siin oma väiteid toob esile ja sotsialistide kohta ütleb, et nemad on ilmasõja eest kaitsnud ja hoidnud, siis ütlen, et nemad on alati kapitalistide kasusid kaitsnud ja kapitalistidega käsikäes töötanud. (R. Laes)
V Riigikogu I istungjärk, koosolek nr. 9, 29. juuli 1932

Riigikogu võttis vastu valimise, rahvahääletamise ja rahvaalgatamise seaduse muutmise seaduse

13.-15. august - toimus rahvahääletus Riigikogus koostatud põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu üle. Põllumeeste Kogude ja Rahvaerakonna poolt algatatud eelnõu nägi ette 80-liikmelise Riigikogu valimised iga nelja aasta järel. Presidendikandidaat pidi koguma 10 000 häält. Presidendil oli õigus Riigikogus vastuvõetud seadus tagasi saata, tal oli õigus välja anda seaduse jõuga dekreete ning ennetähtaegselt kuulutada välja Riigikogu valimised. Eelnõu lükati tagasi (poolt oli 49,2 % hääletanuist)

3. oktoober – Karl Einbundi (Kaarel Eenpalu) valitsus astus tagasi. Põhjuseks koalitsioonipartnerite – Ühinenud Põllumeeste Erakonna ja Rahvusliku Keskerakonna – majanduspoliitilised erimeelsused, eelkõige suhtumine krooni devalveerimisse

1. november - Konstantin Pätsi juhitud valitsus astus ametisse (01.11.1932 – 18.05.1933):
Riigivanem - Konstantin Päts
Välisminister - August Rei
Kohtu- ja siseminister - Ado Anderkopp
Põllutööminister - Artur Tupits
Haridus- ja sotsiaalminister - Hugo Villi Kukke
Majandusminister - August Jürman(n) (Jürima)
Kaitseminister - Aleksander Tõnisson
Teedeminister - Leopold Johannes Johanson

10. november - vabadussõjalased esitasid Riigikogu juhatusele põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu, mis nägi ette Riigikogu liikmete arvu vähendamist poole võrra, presidendi õiguste suurendamist ning proportsionaalsete valimiste asendamist isikuvalimistega

22. november - Riigikogu moodustas uue põhiseaduse väljatöötamise komisjoni

23. november - Rahvuslik Keskerakond esitas Riigikogu juhatusele põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu

25. november - Riigikogu võttis vastu riigieelarve tasakaalustamise, eramajanduse korraldamise ja tööpuuduse vastu võitlemise seaduse. Seaduse kohaselt oli valitsusel õigus teha muudatusi riigieelarve kuluartiklite ümberpaigutamisel, kujundada riigiasutuste koosseisu, kontrollida hindu, kehtestada erimakse jms. Seadus jõustus 6. detsembril ja kehtis kuni 1. aprillini 1934

Mis ma veel tähendada tahaksin, see on see, kui härra Riigivanem ütleb, et tal usk on kroonisse, siis ma ütlen, et mul raha sisse kunagi ei ole usku olnud. Need rahaasjad ikka on mõistuse küsimused, ja ma olen meie lugupeetud Riigivanemast lugu pidanud suure mõistuse, aga mitte usu pärast. (A. Leps)
V Riigikogu II istungjärk, koosolek nr. 29, 22. november 1932.

Käesolevat seaduseelnõu lähemalt vaadeldes ning meelde tuletades seda seletust, mille Riigivanem selle kohta andis, jääb esialgu sarnane mulje, nagu oleks kõik korraga muutunud, nagu ei olekski kodanline klass Eestis enam võimul, ja nagu hakkaks nüüd korraga maksma mingi uus parem kord, kus antakse „õiglasi“ seadusi, ja kus piiratakse üksikute rikastumist töötavate hulkade kulul. /---/ See oleks kõik väga kena ja armas, kuid siin tuleb paraku meelde üks väike „pisiasi“. Nimelt, et Eestis on võimul veel ikkagi kodanline klass. See klass omab niihästi poliitilise kui ka majandusliku ülemvõimu. See tähendab, et igasugused rahamehed, töösturid, kaupmehed, spekulandid, kindralid, hallparunid ja igat sorti „tulundustegelased“ omavad vabrikud, maad, pangad ja üldse kõik tootmisvahendid. Ühtlasi seisab nende teenistuses kaitsevägi, kaitseliit, kaitsepolitsei, kohtud, ühesõnaga kogu riigi võimuaparaat. Ja kui nüüd on meile selge, et võimul on kodanlus, siis on ka täiesti arusaadav , et kõik need seadused, mida kodanlised valitsused annavad, saavad olla kasulikud ainult jõukatele kihtidele. (J. Tamson)
V Riigikogu II istungjärk, koosolek nr. 29, 22. november 1932

1. detsember - suleti Isamaaline Ühing, kuna selle juhatus kutsus üles Eesti riigikorda vägivaldselt kukutama


Loe lisaks

  Valimised

 1. V Riigikogu valimised 21.-23. maini 1932 = Élections au Parlament de 21.-23. mai 1929. - Tallinn : Riigi Statistikabüroo, 1932. - 52 lk. : tab., joon.
 2. Kellele hääletame Riigikogu valimistel? - Tallinn, 1932. - 8 lk.
 3. Kogud ja koondus enne ja pärast laulatust : [Põllumeestekogude ning põllumeeste, asunike ja väikepõllupidajate koonduse tegevuse kriitika Riigikogu valimise eel]. - Tallinn, 1932. - 8 lk.
 4. Kõnekava Riigikogu valimistel 1932. a. - Tallinn, 1932. - 7 lk.
 5. Looring, L. Riigikogu valimised Eestis. - Leningrad : Külvaja, 1932. - 80 lk.
 6. "Päevalehe" eriväljaanne seoses V Riigikogu valimistega. 1932. 23. mai
 7. Rahvusliku Keskerakonna tegevuskava 5. Riigikogus. - Tallinn : Rahvuslik Keskerakond, 1932. - 23 lk.
 8. Rahvusliku Keskerakonna tegevuskava 5. Riigikogus : kavand. - Tallinn, 1932. - 31 lk.
 9. Ruusmann, Ants. V Riigikogu valimised ja augustireferendum // Eesti Vabariik 1920-1940. - Tallinn, 1997, lk. 75-78.
 10. Civis [Alango, Randar]. Valimiseelne elevus : uued erakonnad ja mida nendest arvata? // Vaba Maa (1932) 15. jaan., nr. 12, lk. 4.
 11. Riigikogu uste sulgemise katse väiksemate rühmade eest tagasi lükatud ... : [valimisseaduse arutelu] // Vaba Maa (1932) 18. märts, nr. 66, lk. 3.
 12. L. K. Terror ja hüpnoos : [valimiseelsed meeleolud, parteide tegevus] // Päevaleht (1932) 21. apr., nr. 108, lk. 2.
 13. Lg. [Luiga, Georg Eduard]. Katel keeb : [valimisvõitlus] // Päevaleht (1932) 24. apr., nr. 111, lk. 2.
 14. L. K. [Kenn, Leopold]. [Lubamatuid] Valimisvõtteid // Päevaleht (1932) 29. apr., nr. 116, lk. 2.
 15. L. K. [Kenn, Leopold]. Valima. Kuidas valida ja keda valida : [hinnang valimiskampaaniale : agraarparteide kriitika] // Päevaleht (1932) 21. mai, nr. 135, lk. 2.
 16. Miitingute keerises. Pealinn valimiste eelpäeval. Lendmiitinguid. Koosolekuid ja lendlehtede sadu. Pritsimajas. Kopli kinos. Börsisaalis : [reportaaz valimiseelsest kihutustööst Tallinnas] // Päevaleht (1932) 22. mai, nr. 136, lk. 5 : fotomontaaz.
 17. L. [Laaman, Eduard]. Valimiste üllatus, et pole mingit üllatust : [jätkub kaldumine paremale] // Vaba Maa (1932) 25. mai, nr. 120, lk. 4.
 18. Riigikogu valimiste tagajärjed : [maakondade ja linnade kaupa] // Vaba Maa (1932) 25. mai, nr. 120, lk. 1, 3.
 19. X. Kogude võit : [põllumeestekogud võitsid ebaausate võtetega] // Päevaleht (1932) 31. mai, nr. 145, lk. 4.
 20. Missugune saab valitsuskoalitsioon : punase ja rohelise bloki kitsad väljavaated : [Riigikogu valimise lõplikud tulemused avaldatakse 15. juuniks] // Vaba Maa (1932) 2. juuni, nr. 127, lk. 1.


Eesti Sotsialistliku Tööliste Partei valimisreklaam.
Eesti Rahvusraamatukogu


Põllumeeste, asunike, väikemaapidajate ja rentnike ühine valimisüleskutse.
Eesti Rahvusraamatukogu


Rahvusliku Keskerakonna valimisreklaam.
Eesti Rahvusraamatukogu


Rahvusliku Keskerakonna valimisreklaam.
Eesti Rahvusraamatukogu


Häältelugemine Riigikogu valimistel. Paide, mai 1932.
Eesti Filmiarhiiv


Loe lisaks

 1. Riigikogu tegelus: [jaanuar - detsember] // Õigus 1932, nr. 1-3, 7-10, lk. 28-29, 87-88, 134-137, 323-325, 375-376, 423-425, 470-471.
 2. Krooni kurss ei tohi langeda : [ka majandusminister August Jürmani kõne] // Vaba Maa (1932) 21. jaan., nr. 17, lk. 5 ; Päevaleht, 21. jaan., nr. 20, lk. 4.
 3. Strandman, Otto. Krooni ümberhindamise tagajärjed : krooni langus - kampferi sissepritsimine südamehaigele : [kõne Riigikogus] // Vaba Maa (1932) 21. jaan., nr. 17, lk. 6.
 4. L. [Laaman, Eduard]. Vabariigi valitsus lahkunud : keskrühmade ühinemisest teatatud : eelarve anti vaielusteta komisjoni // Vaba Maa (1932) 31. jaan., nr. 26, lk. 5.
 5. Põhiseaduse muutmise kava valmis : eelnõu näeb ette  presidendi-instituudi ja riigikogu liikmete arvu vähendamise 80-le... : [sõnum ja eelnõu tekst] // Päevaleht (1932) 3. veebr., nr. 33, lk. 4.
 6. Suhkrutollid Riigikogus : tollitariifide kõrgendamine olnud vajalik töötute ja põllumajanduse toetamise fondi suurendamiseks : gildide varandused lõpulikul jagamisel // Vaba Maa (1932) 4. veebr., nr. 29, lk. 5 ; Päevaleht, 4. veebr., nr. 34, lk. 4, pealk.: "Magus sõda" Riigikogus...
 7. Töötud maale teoorjusse : hädaabitöödeks 350 000 krooni : [eelkrediitide määramise seadus rahanduskomisjonis] // Vaba Maa (1932) 6. veebr., nr. 31, lk. 3 ; Päevaleht, 6. veebr., nr. 36, lk. 4, pealk.: Pööre tööpuuduse vastu võitlemises...
 8. Moratooriumi-vaielused üldkomisjonis ; Moratooriumiseadus töötatakse ümber : [vaidlused põllupidajate laenude korraldamise seaduse üle] // Vaba Maa (1932) 11., 13. veebr., nr. 35, 37, lk. 3 ; Päevaleht, 10. veebr., nr. 40, lk. 3.
 9. Põhiseaduse muutmisele anti käik... : [ülevaade 26. veebr. koosolekust] // Päevaleht (1932) 28. veebr., nr. 58, lk. 6.
 10. Riigikogus nõutakse kroonikursi langetamist! Krooni hoidmine sündivat ainult põllumeeste kulul... : [ülevaade koosolekust] // Päevaleht (1932) 4. märts, nr. 63, lk. 3.
 11. "Kroonikukutamine" lõppes lihtüleminekuvormeliga... // Vaba Maa (1932) 6. märts, nr. 56, lk. 7 ; Päevaleht, 6. märts, nr. 65, lk. 6, pealk.: Deklaratsioon, kroon ja või...
 12. Tja [Taklaja,Jaan]. Deklaratsiooni vaidlused. Riigivanema hoiatus kroonikukutajaile : [Riigikogu koosolekutest] // Päevaleht (1932) 6. märts, nr. 65, lk. 2.
 13. Asjatundjad kaaluvad põhiseaduse muutmist : Riigivanem ja Riigikohtu esimees võtsid osa komisjoni istangust // Vaba Maa (1932) 11. märts, nr. 60, lk. 1.
 14. Riigikogu põhiseadust muutmas : ... prof. J. Uluotsa ülevaade komisjoni tööst // Vaba Maa (1932) 19. märts, nr. 67, lk. 3 ; Päevaleht, 19. märts, nr. 78, lk. 4.
 15. Martna, Mihkel. Tööpuudus : Erakorraline teadaanne ja kõne Riigikogus 22. märtsil 1932. a. - Tallinn : Martna, 1932. - 32 lk. : portr.
 16. 4. Riigikogu lõpetas töö // Vaba Maa (1932) 25. märts, nr. 72, lk. 5 ; Päevaleht, 25. märts, nr. 84, lk. 3.
 17. L. K. Neljas Riigikogu : [hinnang 4. Riigikogu töö kohta] // Päevaleht (1932) 25. märts, nr. 84, lk. 2.
 18. 5. Riigikogu alustas tööd : esimeheks valiti K. Einbund... // Vaba Maa (1932) 22. juuni, nr. 144, lk. 2 ; Päevaleht, 22. juuni, nr. 167, lk. 4.
 19. A. Rei vabadussõjalaste liikumisest : Riigivanem lõpusõnas klambreid avamas : [valitsuse] deklaratsioonivaielused lõppesid // Vaba Maa (1932) 29. juuli, nr. 176, lk. 5 ; Päevaleht, 29. juuli, nr. 204, lk. 4, pealk.: Viis tundi deklaratsiooni-vaidlusi
 20. Äikeseilmad Riigikogus : [sõnavahetus seoses NLiga mittekallaletungilepingu kinnitamise ja tollitariifide seaduse muutmisega] // Vaba Maa (1932) 31. juuli, nr. 178, lk. 5 ; Päevaleht, 31. juuli, nr. 206, lk. 5, pealk.: Valitsusele anti laenutegemise volitus. Mürgel Riigikogus...
 21. L. [Laaman, Eduard]. Umbusaldus : märkusi rahvahääletuse hingeelust : [põhiseaduse muutmise eelnõu läbikukkumise põhjuseks rahvahääletusel võib olla rahva umbusaldus Riigikogu rühmade vastu] // Vaba Maa (1932) 18. aug., nr. 193, lk. 4.
 22. Kroon tuleb hoida püsivana... : 70 häälega 1 vastu heakskiidetud kroonihoidmise tahe // Vaba Maa (1932) 8. sept., nr. 211, lk. 5, 7 ; Päevaleht, 8. sept., nr. 245, lk. 4-5.
 23. 1000 inimest Riigikogu uste taga : [enne Riigikogu koosoleku algust on Toompeale kogunenud arvukalt uudishimulikke : reportaaz'] // Päevaleht (1932) 5. okt., nr. 272, lk. 4. - Foto.
 24. Kas avada riikliku toetuse kraanid põllumajandusele : vaielused rahanduse komisjonis // Vaba Maa (1932) 21. okt., nr. 248, lk. 3.
 25. Umbusalduse avaldus lahkunud valitsusele : teravad sõnavõtmised Kopli [korteritest] väljatõstmise pärast // Vaba Maa (1932) 23. okt., nr. 250, lk. 5 ; Päevaleht, 23. okt., nr. 290, lk. 5.
 26. R-o. Toompealt talutati kriisilehma. Exriigivanema püksid ja surmakell // Päevaleht (1932) 3. nov., nr. 301, lk. 4. - (Riigikogu kilde neljalt mehelt).
 27. "Tollisõda lõppes" : nõutakse tööstuse tegevuse uurimist // Vaba Maa (1932) 19. nov., nr. 273, lk. 3.
 28. Koonduse rünnak Riigivanema Pätsu vastu : [erakorraline volitusseadus : ka K. Pätsi kõne tekst] // Vaba Maa (1932) 24. nov., nr. 277, lk. 5.
 29. Volituste seadus võeti vastu... : [ülevaade valitsusele suuremaid õigusi andva seaduse vastuvõtmisest] // Päevaleht (1932) 25. nov., nr. 323, lk. 4.
 30. "Krooniruunajaid" ähvardab vangirood : Lepsi hoiatused "sotsialistlikule emaeeslile" : Jõeäär nõudis vangiroodu ka neile, kes raha väljamaal hoiavad : [karistusest krooni väärtuse langetamisele õhutamise eest] // Vaba Maa (1932) 26. nov., nr. 279, lk. 5, 6 ; Päevaleht, 26. nov., nr. 324, lk. 4.
 31. Civis [Alango, Randar]. Läinud istungjärk valitsuskriisi tähe all // Vaba Maa (1932) 2. dets., nr. 284, lk. 4.
 32. Maddison, Eugen. Riigikoguliikmete arvust // Päevaleht (1932) 14. dets., nr. 342, lk. 2.
 33. Riigivanem jäi peale, president alla : põhiseaduse eelnõu kolmandal lugemisel... : [ametinimetusest] // Vaba Maa (1932) 22. dets., nr. 301, lk. 5 ; Päevaleht, 22. dets., nr. 350, lk. 3.

Avalehele | Eesti Vabariik, 1918-40 | Okupatsiooniaastad | Eesti Vabariik 1991-