EESTI RAAMATUKOGUD 2001 *

 

Rk-de
arv

Raamatukogude kasutamine

Teavikuid

Raamatu-
kogu-
hoidjaid

Lugejaid

Külastusi

Laenutusi

Kokku
aasta lõpul

%
raamatuid

Aastane
juurdekasv

Teadus- ja erialark-d

89

152 232

2 054 639

3 897 567

57 412 904

18,4

4 068 415

1 132

Rahvark-d

578

447 834

6 426 415

13 503 545

11 060 808

98,1

144 133

1 310

Koolirk-d

516

203 296

3 150 479

3 809 159

5 629 692**

98,4

- 119 271

662

KOKKU

1183

803 362

11 631 533

21 210 271

74 103 404

36,3

4 093 277

3 104

* Teadus- ja eriala- ning rahvaraamatukogud seisuga 1. jaan. 2002, kooliraamatukogud seisuga 1. sept. 2001
**Esitatud põhikogu teavikute arv 2000/2001 õppeaasta lõpul

Teadus- ja erialark-d 2001

 

Rk-de
arv

Raamatukogude kasutamine

Teavikuid

Raamatu-
kogu-
hoidjaid

Lugejaid

Külastusi

Laenutusi

Kokku
aasta lõpul

%
raamatuid

Aastane
juurdekasv

Rahvusraamatukogu

1

40 492

309 278

334 812

3 166 611

64,1

23 747

447

Universaalrk-d

2

19 796

116 207

522 737

3 043 777

82,9

11 493

154

Ülikoolirk-d

6

54 224

1 178 498

1 162 663

5 277 259

75,8

- 4 121

351

Teised
kõrgharidusasutuste rk-d

16

12 035

260 239

248 991

453 784

93,7

2 900

41

Teaduslikud erialark-d

4

8 057

59 115

1 302 820

43 732 064

0,6

4 015 645

47

Erialark-d

60

17 628

131 302

325 544

1 739 409

75,0

18 751

92

Teadus- ja
arendusasutuste rk-d

22

4 155

62 367

193 979

391 689

60,8

1 526

23

Kultuuriasutuste rk-d

15

1 405

9 156

13 546

303 062

67,0

5 194

17

Meditsiiniasutuste rk-d

7

4 043

24 780

55 752

64 911

81,1

566

7

Tootmisasutuste rk-d

7

2 915

22 993

45 241

192 832

85,1

- 385

7

Riigiasutuste rk-d

7

894

11 951

16 851

334 719

65,4

3 629

12

Hoiuraamatukogu

1

33

55

175

451 044

94,6

7 911

21

Muud rk-d

1

4 183

0*

0*

1 152

47,6

310

5

KOKKU

89

152 232

2 054 639

3 897 567

57 412 904

18,4

4 068 415

1132

* Muud raamatukogud pole registreerinud külastusi ja laenutusi

RAHVARAAMATUKOGUD 2001

 

Rk-de
arv

Raamatukogude kasutamine

Teavikuid

Raamatu-
kogu-
hoidjaid

Lugejaid

Külastusi

Laenutusi

Kokku
aasta lõpul

%
raamatuid

Aastane
juurdekasv

Keskrk-d

20

164 466

2 422 664

4 422 404

3 119 601

96,6

49 541

524

Linnark-d

67

116 636

1 621 875

3 772 815

2 313 855

98,9

3 094

201

Lasterk-d

6

9 302

114 144

174 791

140 557

98,9

- 2 203

22

Vallark-d

23

18 477

253 182

591 524

476 756

98,6

8 947

55

Külark-d

447

128 952

1 887 529

4 339 163

4 891 074

98,6

89 422

502

Üldkasutatavad rahvark-d

563

437 833

6 299 394

13 300 697

10 941 843

98,1

148 801

1304

Muud rahvark-d

15

10 001

127 021

202 848

118 965

96,5

- 4 668

6

KOKKU

578

447 834

6 426 415

13 503 545

11 060 808

98,1

144 133

1310

KOOLIRAAMATUKOGUD 2000/2001

  Rk-de
arv

Raamatukogude kasutamine

Teavikuid

Raamatu-
kogu-
hoidjaid

Lugejaid

Külastusi

Laenutusi

Kokku
õppeaasta lõpul

%
raama-
tuid *

Juurde-
kasv
õ.-a.-l **

Põhikogu

Õpikukogu

Algkooli rk-d

34

4 428

69 275

51 177

72 721

71 878

97,2

- 678

36

Põhikooli rk-d

202

35 819

516 919

476 289

843 215

962 682

97,7

2 293

213

Gümnaasiumi rk-d

218

134 575

2 162 396

2 761 043

3 647 480

4 210 522

98,6

- 38 972

331

Õhtukooli rk-d

12

2 544

18 613

15 884

42 483

84 990

98,5

- 6 592

13

Kutseõppeasutuse rk-d

48

25 281

380 552

500 845

991 680

339 289

98,8

- 75 822

67

Huvikooli rk-d

2

649

2 724

3 921

32 113

0

94,8

500

2

KOKKU

 

516

 

203 296

 

3 150 479

 

3 809 159

 

5 629 692

 

5 669 361

 

98,4

 

- 119 271

 

662

* Esitatud raamatute % põhikogust
** Esitatud põhikogu teavikute juurdekasv õppeaasta jooksul