EESTI RAAMATUKOGUD 2002 *

  Rk-de
arv

Raamatukogude kasutamine

Teavikuid

Raamatu-
kogu-
hoidjaid

Lugejaid Külastusi Laenutusi Kokku
aasta lõpul
%
raamatuid
Aastane
juurdekasv
Teadus- ja erialark-d 83 162 357 1 845 681 2 680 181 60 604 751 17,0 3 313 668 1 045
Rahvark-d 576 448 277 6 621 213 13 134 680 11 161 719 98,0 106 361 1 342
Koolirk-d           98,0 -115 074  

KOKKU

1 182

807 748

11 503 108

18 897 415

77 240 473

34,5

3 304 955

3 042

 
* Teadus- ja eriala- ning rahvaraamatukogud seisuga 1. jaan. 2003, kooliraamatukogud seisuga 1. sept. 2002
**Esitatud põhikogu teavikute arv 2001/2002 õppeaasta lõpul


TEADUS- ja ERIALARK-D 2002

  Rk-de arv Raamatukogude kasutamine Teavikuid Raamatu-
kogu-
hoidjaid
Lugejaid Külastusi Laenutusi Kokku
aasta lõpul
%
raamatuid
Aastane
juurdekasv
Rahvusraamatukogu 1 45 911 275 089 262 217 3 182 871 63,6 16 260 381
Universaalrk-d 2 22 087 79 407 509 154 3 049 280 82,8 5 503 155
Ülikoolirk-d 6 59 586 1 063 237 1 064 465 5 235 689 75,2 - 41 568 346
Teised kõrgharidus-
asutuste rk-d
14 11 687 258 348 248 450 381 371 92,1 274 38
Erialark-d 60 23 086 169 600 595 895 48 755 540 0,3 3 333 199 125
Teadus- ja arendus-
asutuste rk-d
18 4 514 53 014 154 878 352 137 58,3 - 14 669 19
Kultuuriasutuste rk-d 14 1 389 9 216 14 559 275 912 63,7 3 578 16
Meditsiiniasutuste rk-d 7 4 587 41 845 119 333 275 905 93,0 - 9 892 16
Tootmisasutuste rk-d 7 2 688 21 742 43 474 156 732 81,7 - 7 483 6
Riigiasutuste rk-d 10 1 888 12 780 172 116 47 050 213 0,5 3 342 708 29
Hoiuraamatukogu 1 19 38 163 449 843 95,1 - 1 201 17
Lastekirjanduse
Teabekeskus
1 2 804 25 835 50 852 43 682 98,4 1 706 15
Muud rk-d 2 5 197 5 130 40 520 151 116 1,0 18 452 7

Teadus– ja Erialark-d
KOKKU

83 162 357 1 845 681 2 680 181 60 604751 17,0 3 313 668 1 045
                 

2002. a. raamatukogutüpooogia muutus. Senised teaduslikud erialaraamatukogud (Eesti Lastekirjanduse Teabekeskus, Eesti Meditsiiniraamatukogu, Eesti Patendiraamatukogu ja MTÜ Eesti Standardikeskuse Raamatukogu) on erialaraamatukogud.

Teadus- ja erialaraamatukogud 2002. Koondtabelid (pdf):
-- 1 -- 2 -- 3 -- 4 -- 5 -- 6 -- 7 -- 8 -- 9 -- 10 -- 11 --


RAHVARAAMATUKOGUD 2002

  Rk-de
arv
Raamatukogude kasutamine Teavikuid Raamatu-
kogu-
hoidjaid
Lugejaid Külastusi Laenutusi Kokku
aasta lõpul
%
raamatuid
Aastane
juurdekasv
Keskrk-d 20 175 107 2 565 020 4 364 008 3 136 164 96,5 16 563 518
Linnark-d 67 116 611 1 657 343 3 727 236 2 352 243 98,9 - 3 598 223
Lasterk-d 5 5 851 75 052 112 567 92 481 99,0 - 2 657 14
Vallark-d 23 19 131 284 412 599 834 521 620 98,5 7 325 61
Külark-d 445 127 735 1 986 339 4 264 628 4 947 332 98,6 92 143 514
Üldkasutatavad
rahvark-d
  444 435 6 568 166 13 068 273 11 049 840 98,1 109 776 1 330
Muud rahvark-d 16 3 842 53 047 66 407 111 879 93,4 - 3 415 12

RAHVARK-d KOKKU

576

448 277

6 621 213

13 134 680

11 161 719

98,0

106 361

1 342

                 
Rahvaraamatukogud 2002. Koondtabelid (pdf):
-- 1 -- 2 -- 3 -- 4 -- 5 -- 6 -- 7 -- 8 -- 9 -- 10 -- 11 --


KOOLIRAAMATUKOGUD 2001/2002

  Rk-de
arv
Raamatukogude kasutamine

Teavikuid

Raama-
tukogu-
hoid-
jaid

Luge-
jaid
Külas-
tusi
Laenu-
tusi

Kokku õppeaasta lõpul

%
raama-
tuid *
Juurde-
kasv
õ.-a.-l **
Põhikogu Õpikukogu
Algkooli rk-d 32 3 644 73 247 46 361 73 792 69 643 97,0 1 957 29
Põhikooli rk-d 212 35 944 556 768 483 678 895 467 969 416 97,4 11 237 216
Gümnaasiumi rk-d 217 130 928 2 086 313 2 229 383 3 564 623 3 996 000 98,1 -57 812 330
Õhtukooli rk-d 13 2 714 23 000 20 755 41 511 74 912 97,9 -1 962 13
Kutseõppeasutuse rk-d 47 23 250 293 535 298 273 866 403 314 394 98,8 -68 593 65
Huvikooli rk-d 2 634 3 351 4 104 32 207 0 94,9 99 2

KOOLIRAAMATU-
KOGUD KOKKU

523 197 114 3 036 214 3 082 554 5 474 003 5 424 365 98,0 -115 074 655
                   

* Esitatud raamatute % põhikogust
** Esitatud põhikogu teavikute juurdekasv õppeaasta jooksul

Kooliraamatukogud 2002. Koondtabelid (pdf):
-- 1 -- 2 -- 3 -- 4 -- 5 -- 6 -- 7 -- 8 -- 9 --