EESTI RAAMATUKOGUD 2007
LIBRARIES OF ESTONIA 2007

RK-de arv
Number
of libraries
Raamatukogude kasutamine
Library use
Teavikud
Items
Raamatukogu-
hoidjaid
Librarians
Lugejaid
Users
Külastusi
Visits
Laenutusi
Loans
Kokku aasta lõpul
At the end of the year
%raamatuid
% of books
Teadus- ja erialarmtk-d
Research and special libraries
55 203 244 1 706 528 2 323 019 65 572 388 16,0% 913
Rahvarmtk-d
Public libraries
566 380 976 5 955 066 10 437 272 11 359 950 97,8% 1 361
Koolirmtk-d
School libraries
439 168 436 2 708 808 2 194 442 4 667 143 96,2% 573
KOKKU
IN TOTAL
1060 752 656 10 370 402 14 954 733 81 599 481 - 2847

TEADUS –JA ERIALARAAMATUKOGUD 2007
RESEARCH AND SPECIAL LIBRARIES 2007

RK-de arv
Number
of libraries
Raamatukogude kasutamine
Library use
Teavikud
Items
Raamatukogu-
hoidjaid
Librarians
Lugejaid
Users
Külastusi
Visits
Laenutusi
Loans
Kogud paberkandjal
Printed documents
Kogud füüsilisel kandjal
On physical carriers
EESTI KOKKU
ESTONIA in TOTAL
55 203 244 1 706 528 2 323 019 15 462 580 65 572 388 913
Rahvusraamatukogu
National Library of Estonia
1 51 346 163 796 112 349 3 111 700 3 187 260 368
Ülikoolirmtk-d
University libraries
6 120 759 1 230 071 1 764 984 7 601 077 7 684 321 379
Teised kõrgharidusasut.rmtk-d
Other higher educational institutions libraries
14 18 498 197 279 236 209 472 114 475 018 46
Erialaraamatukogud
Other special libraries
34 12 641 115 382 209 477 4 277 689 54 225 789 120
sh ametiasutuse rmtk
governmental libraries incl
16 7 369 75 919 119 970 2 551 349 52 491 400 30
sh teadusasutuse rmtk-d
libraries of professional and learned institustions and associations incl
6 2 463 25 628 49 196 156 747 157 878 28
sh muuseumirmtk.-d
museum libraries incl
11 2 488 12 253 34 261 1 085 826 1 088 482 34
sh muu raamatukogu
other libraries incl
1 321 1 582 6 050 483 767 488 029 28

Teadusraamatukogude statistika

RAHVARAAMATUKOGUD 2007
PUBLIC LIBRARIES 2007

RK-de arv
Number of libraries
Raamatukogude kasutamine
Library use
Teavikuid
Items
Raamatukogu-
hoidjaid
Librarians
Lugejaid
Users
Külastusi
Visits
Laenutusi
Loans
Kokku aasta lõpul
At the end of the year
% raamatuid
% of books
Keskraamatukogud
Central libraries
20 198 163 2 241 989 3 888 705 3 084 146 96% 500
Üldkasutatavad rk-d
Libraries of general use
561 376 048 5 946 391 10 404018 11 307 609 97,8% 1 358
Muud raamatukogud
Other libraries
5 4 928 8 675 33 254 52 341 90,3% 3
RAHVARMTK-d KOKKU
Total number of PUBLIC LIBRARIES
566 380 976 5 955 066 10 437 272 11 359 950 97,8% 1 361
s.h. maal
rural incl.
470 125 471 2 109 873 3 360 156 5 525 589 98,4% 575

Rahvaraamatukogude eesti koond 2007

KOOLIRAAMATUKOGUD 2006-2007
ESTONIAN SCHOOL LIBRARIES 2006-2007

Raamatukogude kasutamine
Library use
Teavikuid
Items
Raamatukogu-
hoidjaid
Librarians
RK-de arv
Number of libraries
Lugejaid
Users
Külastusi
Visits
Laenutusi
Loans
Kokku aasta lõpul
At the end of the year
%raamatuid
% of books
Algkooli raamatukogud
Primary school libraries
19 1 338 17 027 12 144 42 465 95,6% 16
Põhikooli raamatukogud
Basic school libraries (9 years)
168 24 948 416 011 328 684 776 679 95,4% 175
Gümnaasiumi raamatukogud
Gymnasium libraries
212 124 750 2 054 366 1 697 993 3 308 149 96,3% 311
Õhtukooli raamatukogud
Evening school libraries
15 3 767 25 834 29 267 51 220 96,5% 19
Kutseõppeasutuse rk-d
Vocational school libraries
24 13 151 193 401 123 803 461 365 97,4% 51
Huvikooli raamatukogud
Hobby school libraries
1 482 2 169 2 551 27 265 95,7% 1
KOOLIRMTK-D KOKKU
Total number of SCHOOL LIBRARIES
439 168 436 2 708 808 2 194 442 4 667 143 96,2% 573
s.h. maal
rural incl.
218 44 214 823 953 549 454 1 506 973 96,3% 255

Kooliraamatukogude eesti koond 2006/2007