EESTI RAAMATUKOGUD 2008
LIBRARIES OF ESTONIA 2008

RK-de arv
Number
of libraries
Raamatukogude kasutamine
Library use
Teavikuid
Items
Raamatu-
kogu-
hoidjaid
Librarians
Lugejad
Users
Külastused
Visits
Laenutused
Loans
Kokku aasta lõpul
At the end of the year
%raamatuid
% of books
Teadus- ja erialarmtk-d
Research and special libraries
55 206 612 1 749 994 2 390 219 67 357 198 14,8% 913
Rahvarmtk-d
Public libraries
566 376 411 5 964 242 10 524 807 11 463 504 97,8% 1 370
Koolirmtk-d
School libraries
421 161 802 2 670 133 2 079 497 4 615 059 96% 532
KOKKU
IN TOTAL
1042 744 825 10 384 369 14 994 523 83 435 761 - 2815

TEADUS- JA ERIALARAAMATUKOGUD 2008
RESEARCH AND SPECIAL LIBRARIES 2008

RK-de arv
Number
of libraries
Raamatukogude kasutamine
Library use
Teavikud
Items
Raamatu-
kogu-
hoidjaid
Librarians
Lugejad
Users
Külastused*
Visits*
Virtuaalkülastused
Virtual visits
Laenutused
Loans
Kogud paberkandjal
Printed documents
Kogud füüsilisel kandjal
On physical carriers
EESTI KOKKU
ESTONIA in TOTAL
55 206 612 1 749 994 2 551 059 2 390 219 15 408 522 67 357 198 913
Rahvusraamatukogu
National Library of Estonia
1 46 380 146 208 525 322 91 985 3 121 655 3 199 763 348
Ülikoolirmtk-d
University libraries
6 127 857 1 249 204 1 548 709 1 835 681 7 431 900 7 520 288 396
Teised kõrgharidusasut.rmtk-d
Other higher educational institutions libraries
14 18 918 219 362 65 835 247 379 498 334 501 374 48
Erialaraamatukogud
Other special libraries
34 13 457 135 220 411 193 215 174 4 356 633 56 135 773 121
sh ametiasutuse rmtk
governmental libraries incl
16 8 289 90 717 123 867 130 426 2 563 990 54 332 118 30
sh teadusasutuse rmtk-d
library of professional and learned institustions and associations incl
5 685 10 157 0 16 962 108 189 109 253 13
sh muuseumirmtk.-d
museum libraries incl
11 2 467 12 011 0 28 452 1 141 646 1 144 885 36
sh muud raamatukogud
other libraries incl
2 2 016 22 335 287 326 39 334 542 808 549 517 42
* Külastuste arv ei sisalda virtuaalkülastusi
*Library visits do not include virtual visits

Teadusraamatukogude statistika

RAHVARAAMATUKOGUD 2008
PUBLIC LIBRARIES 2008

RK-de arv
Number of libraries
Raamatukogude kasutamine
Library use
Teavikud
Items
Raamatukogu-
hoidjad
Librarians
RK-de arv
Number of libraries
Harukogud
Branch libraries
Lugejad
Users
Külastused
Visits
Laenutused
Loans
Kokku aasta lõpul
At the end of the year
%raamatuid
% of books
Keskraamatukogud
Central libraries
20 35 204 418 3 096 552 5 686 668 4 470 934 96,9% 637
Üldkasutatavad rk-d
Libraries of general use
486 74 372 100 5 943 613 10 454 183 11 411 244 97,8% 1 365
Muud raamatukogud
Other libraries
6 0 4 311 20 629 70 624 52 260 97,8% 5
RAHVARMTK-d KOKKU
Total number of PUBLIC LIBRARIES
492 74 376 411 5 964 242 10 524 807 11 463 504 97,8% 1 370
s.h. maal
rural incl.
433 22 124 888 2 053 393 3 389 173 5 569 086 98,4% 574

Rahvaraamatukogude eesti koond 2008

KOOLIRAAMATUKOGUD 2007-2008
ESTONIAN SCHOOL LIBRARIES 2007-2008

Raamatukogude kasutamine
Library use
Teavikud
Items
Raamatukogu-
hoidjad
Librarians
RK-de arv
Number of libraries
Lugejad
Users
Külastused
Visits
Laenutused
Loans
Kokku aasta lõpul
At the end of the year
%raamatuid
% of books
Algkooli raamatukogud
Primary school libraries
15 1 115 15 294 11 523 40 091 94,4% 11
Põhikooli raamatukogud
Basic school libraries (9 years)
153 22 752 389 026 264 799 718 828 95,2% 156
Gümnaasiumi raamatukogud
Gymnasium libraries
212 116 395 1 995 070 1 620 074 3 254 889 96% 309
Õhtukooli raamatukogud
Evening school libraries
13 3 518 25 416 31 346 47 572 95,8% 13
Kutseõppeasutuse rk-d
Vocational school libraries
27 17 538 244 220 149 860 526 280 97,3% 42
Huvikooli raamatukogud
Hobby school libraries
1 484 1 107 1 895 27 399 95,7% 1
KOOLIRMTK-D KOKKU
Total number of SCHOOL LIBRARIES
421 161 802 2 670 133 2 079 497 4 615 059 96% 532
s.h. maal
rural incl.
197 37 859 755 048 477 858 1 356 475 96% 212

Kooliraamatukogude eesti koond 2007/2008