<< EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU

Infotehnoloogia versus informatsiooni sisutööstus?

Eesti Rahvusraamatukogus
27. veebruaril 2003

Eesmärgiga avalikustada ning selgitada infoühiskonna arendamise riiklikku strateegiat toimus Eesti Rahvusraamatukogu suures konverentsisaalis 27. veebruaril 2003 infopoliitika foorum “Infotehnoloogia versus informatsiooni sisutööstus”.
Foorumist osavõtt tasuta.

ettekannete materjalid >>   kokkuvõtted ja
kommentaarid >>
  pilte foorumilt >>   osavõtjate nimekiri
(doc) >>

Eestis on saavutatud infoühiskonna rajamisel märkimisväärset edu – Eestit tunnustatakse rahvusvahelisel tasemel kui riiki, kus on toimunud kiire infotehnoloogiline areng. Sageli tõstetakse esile fakte, et üle kolmandiku elanikkonnast kasutab Internetti, rohkem kui kümme protsenti elanikest kasutab Interneti-panka jne. Samas pole Eestis laiemat käsitlemist leidnud rahvusliku digitaalse inforessursi loomise ja säilitamise, st informatsiooni sisutööstuse problemaatika.

Väiksema rahvusliku kogutoodangu suuruse tõttu inimese kohta on Eesti infoühiskonna arengus tekkimas mahajäämus Euroopa Liidu riikidest, samuti on süvenemas siseriiklikud regionaalsed erinevused.

Avaliku sektori piiratud ressursside tingimustes on olulise tähtsusega nende efektiivne kasutamine, mis toob kaasa veelgi suurema vajaduse selgelt eesmärgipäraseks ja koordineeritud tegevuseks.


Foorumi temaatika:

  1. Infoühiskonna arendamine ja koordineerimine avaliku, era- ja kolmanda sektori tegevuse kaudu ja kõikide osapoolte koostöös

  2. Selles ettekannete plokis käsitletakse riigi infopoliitika põhimõtteid, Eesti riigi prioriteete infoühiskonna arendamisel, riigi osa kolme sektori tegevuse koordineerimisel, Soome infoühiskonna arengukava.

  3. Infoühiskonna sisutööstuse tugevus, probleemid, väljakutsed

  4. Selles plokis käsitletakse digitaalsete inforessursside loomise, vahendamise, kättesaadavuse ja pikaajalise säilitamise aspekte; e-teenuseid, avalike ja äriteenuste vahendamist arvutivõrgu kaudu.

  5. Infotehnoloogia versus informatsiooni sisutööstus – avaliku sektori pakutavad inforessursid ja -teenused digitaalkeskkonnas

  6. Selles plokis käsitletakse avaliku halduse teenuseid (e-riik), haridus-, teadus- ja kultuurialase digitaalse informatsiooni kui rahvusliku kultuurivara kättesaadavust ja pikaajalist säilitamist; arvuti- ja infokirjaoskuse probleeme.

Foorumile on oodatud infoühiskonna arendamisega seotud spetsialistid,ettevõtjad, poliitikud, kultuuri-, haridus- jt asutuste ametnikud, teadlased, eksperdid, üliõpilased ja kõik teemast huvitatud aktiivsed kodanikud.
Teretulnud on organisatsioonide, asutuste ja ettevõtete esindajad, kes on seotud Eesti infopoliitika, kodanikuühiskonna, informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia ja digitaalse sisutööstuse teemadega.

Lisainfo:
Korraldus - RRi konverentsikeskus, tel. 630 7262 ja 631 1416.
Programm - Silvi Metsar, tel. 6307 368.


Eesti Rahvusraamatukogu
Tallinna Pedagoogikaülikool
EV Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Avatud Eesti Fond