Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud 

Uued õigusraamatud Eesti Rahvusraamatukogus : 2013-2

ÕIGUSE ÜLDKÜSIMUSED
GENERAL JURISPRUDENCE

Eesti-inglise õigussõnaraamat = Estonian-English law dictionary / koost. Artur Jürisson ; toim. Kai Kruusimäe, Jaak Kaarma. - Tallinn : Eurest Tõlketeenused, 2013. - 704 lk.
ISBN 978-9949-30-695-4
Märksõnad: õiguskeel ; õigusteadus ; eesti keel ; inglise keel ; oskussõnastikud
Kohaviidad: 2-13-00336, 2-13-00337

Riigikogu toimetised. 26. - Tallinn : Riigikogu Kantselei, 2012. - 292 lk.
ISSN 1406-5665
Märksõnad: Eesti. Riigikogu ; parlamendid ; poliitika ; Eesti ; toimetised
Kohaviit: PE A/1746 ; 26
Täistekst

Walzel von Wiesentreu, Thomas. Recht für Wirtschaftswissenschaften. I : allgemeine Rechtstheorie, Verfassungs- und Verwaltungsrecht - Grundbegriffe und Grundlagen. -Innsbruck : Studia Universitätsverlag, 2011. - 131 lk. - (Recht. Praktisch).
ISBN 978-3-902652-31-7
Märksõnad: õigusteadus ; õigusteooria ; riigiõigus ; haldusõigus ; Austria ; õppematerjalid
Kohaviit: 3-12-02632

RIIGIKOGU
PARLIAMENT 

Vundamendi taastamine iseseisvale riigile : Eesti Vabariigi Ülemnõukogu tegevusest aastatel 1990-1992 : [elektrooniline teavik] / koost. Heino Kostabi ; toim. Peeter Vihalemm. - 2., täiend. vlj. - Tartu : H. Kostabi, 2012. - CD-ROM. - CD-l pealkiri: Dokumente, materjale ja meenutusi Eesti Vabariigi Ülemnõukogu tegevusest aastatel 1990-1992.
ISBN 978-9949-30-729-6
Märksõnad: Eesti Vabariigi Ülemnõukogu ; parlamendivalimised ; parlamendid ; töökorraldus ; iseseisvumine ; iseseisvus (pol.) ; riikluse ehitamine ; poliitiline ajalugu ; lähiajalugu ; Eesti ; 1990-ndad ; mälestused ; otsused ; dokumendid ; allikapublikatsioonid ; CD-ROMid
Kohaviit: EC-01303

INTELLEKTUAALNE OMAND
INTELLECTUAL PROPERTY LAW

Dinwoodie, Graeme B. ; Dreyfuss, Rochelle C. A neofederalist vision of TRIPS : the resilience of the international intellectual property regime. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2012. - XII, 267 lk.
ISBN 978-0-19-530461-9
Märksõnad: Intellektuaalomandi Õiguste Kaubandusaspektide Leping (1994) ; õiguskaitse ; rahvusvaheline kaubandus ; rahvusvaheline õigus ; rahvusvahelised lepingud ; seaduste tõlgendamine ; siseriiklik õigus
Kohaviit: 2-13-00560
Täistekst

A handbook on the WTO TRIPS agreement / ed. by Antony Taubman ... [et al.]. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2012. - XXIV, 385 lk.
ISBN 978-1-107-02316-1
Märksõnad: Maailma Kaubandusorganisatsioon ; Intellektuaalomandi Õiguste Kaubandusaspektide Leping (1994) ; tööstusomand ; õiguskaitse ; vaidluste lahendamine ; rahvusvaheline kaubandus ; rahvusvaheline õigus ; rahvusvahelised lepingud ; käsiraamatud
Kohaviit: 2-13-00565
Sisukord

ÄRIÕIGUS
COMMERCIAL LAW

Documents in international economic law : trade, investment, and finance / ed. by Christian J. Tams, Christian Tietje. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2012. - XI, 745 lk.
ISBN 978-0-19-965805-3
Märksõnad: väliskaubandus ; rahvusvahelised majandussuhted ; välisinvesteeringud ; rahvusvaheline rahandus ; rahvusvaheline õigus ; majandusõigus ; finantsõigus ; kaubanduslepingud ; rahvusvahelised lepingud ; dokumendid
Kohaviit: 2-13-00554
Täistekst

KARISTUSÕIGUS
CRIMINAL LAW

The International Criminal Court and complementarity : from theory to practice / ed. by Carsten Stahn, Mohamed M. El Zeidy. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2011.
1. kd. - XXV, 682 lk.
ISBN 978-0-521-76387-5
2. kd. - XVIII, lk. 685-1292.
ISBN 978-1-107-01157-1
Märksõnad: Rahvusvaheline Kriminaalkohus ; Euroopa Inimõiguste Kohus ; rahvusvaheline õigus ; kriminaalõigus ; inimõigused ; kriminaalmenetlus ; kohtusüsteemid ; rahvusvahelised kohtud ; rahvusvahelised kuriteod ; artiklikogumikud
Kohaviidad: 2-13-00561 ; 2-13-00562
Sisukord

RIIGIÕIGUS
CONSTITUTIONAL LAW

Aaviksoo, Berit. Riigi otsustusruumi ahenemine : kodakondsus nüüdisaegses Euroopas : [doktoritöö] / Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendajad: Kalle Merusk, Rait Maruste. - Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2013. - 368 lk. - (Dissertationes iuridicae Universitatis Tartuensis ; 44). - Bibl. lk. 332-362. - Autori publikatsioonid lk. 363-364.
Narrowing of state discretion : citizenship in contemporary Europe. Lk. 296-331.
ISBN 978-9949-32-208-4
ISSN 1406-6394
Märksõnad: kodakondsus ; rahvus ; rahvusvaheline õigus ; Euroopa Liidu õigus ; Euroopa Liit
Kohaviit: PE A/1819 ; 44
Täistekst

Stelzer, Manfred. An introduction to Austrian constitutional law. - 2., aktualisierte Aufl. - Wien : LexisNexis ARD Orac, 2009. - III, 109 lk. - (Austrian Law in English / Orac Rechtsskripten).
ISBN 978-3-7007-4404-7
Märksõnad: põhiseadused ; põhiõigused ; Austria
Kohaviit: 3-12-02633

HALDUSÕIGUS
ADMINISTRATIVE LAW

The UNESCO Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions : explanatory notes / ed. by Sabine von Schorlemer, Peter-Tobias Stoll. - Heidelberg [etc.] : Springer, 2012. - XXII, 778 lk.
ISBN 978-3-642-25994-4
Märksõnad: Kultuuri väljendusvormide mitmekesisuse kaitse ja edendamise konventsioon (2005) ; multikultuurilisus ; kultuurierinevused ; kultuurivarad ; kultuuripärand ; kultuur ; intellektuaalne koostöö ; rahvusvaheline õigus ; rahvusvahelised lepingud ; kommentaarid
Kohaviit: 2-13-00557
Sisukord

ViAble security = Haritud turvalisus / eess.: Lauri Tabur. - Tallinn : Sisekaitseakadeemia, 2012. - 234 lk. - (Sisekaitseakadeemia toimetised ; 2012/11).
ISBN 978-9985-67-212-9
ISSN 1736-8901
Märksõnad: korrakaitse ; relvajõud ; kriisireguleerimine ; perevägivald ; käibemaks ; asüüliõigus ; valitsemine ; infotehnoloogia ; sisejulgeolek ; turvalisuspoliitika ; korruptsioon ; palgasüsteemid ; avalik kord ; turvalisus ; e-raamatud ; patrullteenistus ; avalik haldus ; liiklusohutus ; kiiruskaamerad ; artiklikogumikud
Kohaviit: PE A/2354 ; 11
Täistekst

RELIGIOONIÕIGUS
LAW ON RELIGIONS

Kiviorg, Merilin. Religion and law in Estonia. - Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International, 2011. - 152 lk.
ISBN 978-90-411-3632-9
Märksõnad: religioon ; õiguslikud aspektid ; usuvabadus ; riigi-kiriku suhe ; kirikuõigus ; õiguspoliitika ; Eesti
Kohaviit: 2-13-00608
Sisukord

RAHVUSVAHELINE ÕIGUS
INTERNATIONAL LAW

Oikeuskulttuurin eurooppalaistuminen : ihmisoikeuksien murroksesta kansainväliseen vuorovaikutukseen / toim. Tuuli Heinonen, Juha Lavapuro. - Helsinki : Suomalainen Lakimiesyhdistys, 2012. - 333 lk. - (Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. E-sarja ; 23). - Bibl. joonealustes märkustes.
ISBN 978-951-855-321-5
ISSN 1458-0446
Märksõnad: Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon (1950) ; õiguskultuur ; euroopastumine ; inimõigused ; põhiõigused ; riigiõigus ; Euroopa Liidu õigus ; Soome ; artiklikogumikud
Kohaviit: PL A/5053 ; 23

Transitional jurisprudence and the European Convention on Human Rights : justice, politics and rights / ed. by Antoine Buyse, Michael Hamilton. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2011. - XII, 317 lk.
ISBN 978-1-107-00301-9
Märksõnad: Euroopa Inimõiguste Kohus ; Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon (1950) ; inimõigused ; põhiõigused ; rahvusvahelised lepingud ; rahvusvahelised kohtud ; õiguskaitse ; võrdlev õigusteadus ; Euroopa ; artiklikogumikud
Kohaviit: 2-13-00559
Sisukord

SÕJAÕIGUS
LAW OF WAR

Lohse, Mikael. Terrorismirikoksen valmistelu ja edistäminen. -  Helsinki : Suomalainen Lakimiesyhdistus, 2012. - XXXVIII, 280 lk. - (Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja ; 312). - Bibl. lk. XIII-XXXVI.
ISBN 978-951-855-325-3
ISSN 0356-7206
Märksõnad: terrorism ; kuriteod ; ettevalmistus ; planeerimine ; süüteost osavõtt ; kriminaalõigus ; Euroopa Liidu õigus ; terrorismivastane võitlus ; riskihaldus ; rahvusvaheline koostöö ; dissertatsioonid
Kohaviit: PL A/1815 ; 312

Terrorism / ed. by Ben Saul. - Oxford ; Portland, OR : Hart, 2012. - LXXXVII, 1532 lk. - (Documents in International Law).
ISBN 978-1-84113-986-9     
Märksõnad: terrorism ; rahvusvahelised kuriteod ; kriminaalõigus ; kriminaalpreventsioon ; terrorismivastane võitlus ; rahvusvaheline koostöö ; rahvusvahelised organisatsioonid ; rahvusvahelised lepingud ; resolutsioonid ; dokumendid
Kohaviit: 2-13-00555

Koostasid Annika Arula (TLÜ Infoteaduste Instituudi III kursuse üliõpilane)
ja Maia Ruttu
28. veebruar 2013


 digitaalarhiiv digar