Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud 

Eesti trükise Punase Raamatu kollektsiooni digiteerimine ja kättesaadavuse parandamine

1. EESMÄRK
Projekti eesmärgiks on luua haruldaste eesti trükiste digitaalne kollektsioon, millele on avatud lihtne ligipääs kõigile ühiskonna kihtidele.
Projekti eesmärgi realiseerumiseks vajaminevad meetmed:
- Tehakse valikud ja määratakse kollektsiooni nominendid
- Eesti trükise Punase Raamatu andmed lisatakse e-kataloogi ESTER
- Selgitatakse välja Punase Raamatu nimestikus kirjeldatud trükiste omanike (raamatukogude, muuseumide, arhiivide) vahel parimad säilinud eksemplarid
- Trükised valmistatakse ette skaneerimiseks (halvasti loetavate eksemplaride korral tehakse vajaminevad parandused või restaureerimistööd)
- Viiakse läbi digiteerimise täistsükkel (skaneerimine, konverteerimine, metaandmete lisamine)
- Ainueksemplaridest valmistatakse mikrofilmide tagatiskoopiad
- Failid arhiveeritakse kultuuripärandi digitaalarhiivis DIGAR
- Lingid / Viited failidele / digitaalarhiivis DIGAR lisatakse e-kataloogi ESTER ning erinevatestse bibliograafilistesse andmebaasidesse ja veebilehtedele.

2. AJALINE RAAMISTIK
Projekt koosneb kahest etapist.
Esimese etapi (2003–2004. aastal) jooksul töötati välja kriteeriumid rahvustrükise tähtsuse ja prioriteetsuse määratlemiseks, mille puhul võeti arvesse nii teaviku kultuuriväärtust kui ka selle seisundit. 2005–2006. a. koostati bibliograafiline veebinimestik ja anti välja CD ”Eesti trükise Punane Raamat I” (1535–1850).
2007-2008. aastal digiteeris Eesti Rahvusraamatukogu osa sellesse nimestikku kuuluvaist trükistest ja paigutas digitaalarhiivi DIGAR.
2009. aastal algas projekti teine etapp. Esmalt kooskõlastati nõuded erinevates raamatukogudes toimuva digiteerimistegevuse jaoks ning kinnitati vastav juhend. Eesti trükise Punase Raamatu algnimestikku täiendati ainueksemplaridega ning kõik andmed kanti üle e-kataloogi ESTER.
2010. aastal alustati digiteerimisnimestiku "Eesti trükise Punane Raamat II" (1851-1917) koostamist. 2010-2012. aastal digiteeritakse ja tehakse digitaalarhiivis DIGAR kättesaadavaks eesti trükise Punase Raamatu kollektsioon (1535-1917).

Digiteerimistegevust finantseerib EL Regionaalarengu Fond (Eesti Kirjandusmuuseumi projekt ”Eesti trükise Punase raamatu ja eesti kultuuri käsikirjaliste alliktekstide säilivuse ja kättesaadavuse tagamine”).

3. TAUSTAINFO
Eesti ajaloo, teaduse ja kultuuriloo seisukohalt väärtuslikud haruldased trükised paiknevad erinevates Eesti mäluasutustes (muuseumides, arhiivides ja raamatukogudes) ja eravalduses. Märkimisväärne osa vanemast raamatust asub ajaloo keerdkäikudest tulenevalt ka väljaspool Eestit. Suur osa kollektsioonist on tugevasti kahjustatud. Kollektsiooni trükiste leiduvuse suur hajutatus ja halb seisund raskendab oluliselt selle kasutamist. Trükiste digiteerimine ja DIGARis kättesaadavaks tegemine suurendab tunduvalt nende taaskasutamise võimalusi pikemas perspekiivis.

4. TULEMUSED
- Projekti tulemusena tekkiv e-kollektsioon võimaldab erinevate kultuuriveebilehtede kaudu suunata eesti kasutajaid väärtusliku kirjavara juurde, mis sisaldab nii haruldaste trükiste täielikku kirjeldust (sh artefakti välisilmet) kui ka täistekste.
- Seoses Punase Raamatu trükiste digiteerimisega kaovad senised lugejate kasutuspiirangud.
- E-kollektsiooni abil luuakse andmevahetus teiste rahvustrükisega seotud andmekogudega.
- Ligipääsu loomine digiteeritud kollektsioonile lihtsustab oluliselt e-õppe ja eesti kirjakeele ning kultuuriloo uurijate tööd kirjakeele tekstidega erinevatest ajalooperioodidest.
- Haruldlaste raamatute digiteerimise metoodika ja tehnika arendus aitab kvalitatiivselt tõsta raamatute digikujutiste kvaliteeti.
- Ühiselt püstitatud eesmärkide nimel koostatud projekt aitab luua reaalselt toimivat koostööd erinevate mäluasutuste vahel.

5. PARTNERID
Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu
Eesti Rahvusraamatukogu
Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu
Tartu Ülikooli Raamatukogu
Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium ELNET

6. KONTAKT
Täiendav teave:
Projekti koordinaator Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu juhataja Merike Kiipus, tel. 737 7712, e-post: merike@kirmus.ee 
ELNET Konsortsiumi digiteerimise ja mikrofilmimise töörühma juht Mihkel Reial, tel. 630 7377, e-post: mihkel@nlib.ee 


 digitaalarhiiv digar