Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud 

KKK Korduma kippuvad küsimused

Eesti Rahvusraamatukogu üks ülesannetest on vastavalt säilituseksemplari seadusele säilituseksemplaride kogumine.

Säilituseksemplar on raamatukogudele tasuta loovutatav füüsilisel teabekandjal avaldatud väljaanne ja võrguväljaanne ning füüsilisel teabekandjal avaldatud väljaande algmaterjal, mida säilitatakse käesoleva seaduse eesmärkide täitmiseks.

MIKS SÄILITUSEKSEMPLARE LOOVUTATAKSE?
Säilituseksemplaride kogumise eesmärk on Eesti kultuurile oluliste väljaannete ja nende algmaterjali täieliku kogu loomine nende bibliograafiliseks registreerimiseks, statistilise arvestuse pidamiseks, pikaajaline säilitamine ning järjepidev kättesaadavaks tegemine teadustöös ja kunstiloomes. Kogutud võrguväljaanded tehakse üldsusele kättesaadavaks autoriseeritud töökoha kaudu. Säilituseksemplaride kogumisega tagatakse eelnimetatud teavikute riiklik hoiustamine ja kaitse.

KES LOOVUTAB?
Säilituseksemplare on kohustatud loovutama kõik juriidilised isikud ning riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused. Väljaande ja selle algmaterjali säilituseksemplariks loovutaja on:
• füüsilisel teabekandjal Eestis avaldatud väljaande valmistaja või kokkupanija (tootja) – need on trükikojad ja vastavad asutused või üksikisikud;
• kui füüsilisel teabekandjal avaldatud väljaande komplekti kuuluvad lisad ei ole tootja valmistatud, siis väljaande avaldamist korraldav isik (väljaandja);
• välisriigis toodetud ja Eestis levitatava füüsilisel teabekandjal avaldatud väljaande väljaandja;
• võrguväljaande väljaandja või tootja, kui väljaandja on loovutamise tootjaga kokku leppinud;
• trükise algmaterjali väljaandja või tootja, kui väljaandja on loovutamise tootjaga kokku leppinud.

MIDA PEAB LOOVUTAMA?
Säilituseksemplare loovutatakse Eesti Vabariigi kodaniku, Eesti Vabariigis registreeritud juriidilise isiku või Eestis viibiva füüsilise isiku trükitud või muul füüsilisel teabekandjal avaldatud väljaannetest, mida on valmistatud üle 50 eksemplari ning mida levitatakse Eesti Vabariigis, või ka väljaspool Eesti Vabariiki, kui see on oluline Eesti kultuurile:
- raamatud, brošüürid (ka nende kordustrükid v.a. muutmata juurdetrükk);
- trükise algmaterjal;
- perioodikaväljaanded: ajakirjad, ajalehed, info- ja reklaamlehed jm.;
- jätkväljaanded (aastaraamatud, toimetised, sarjad jm.);
- atlased jt. kaardiväljaanded;
- noodid;
- näituste kataloogid;
- ürituste kavad, plakatid jm.;
- reklaamväljaanded, tootekataloogid jm.;
- telefonikataloogid, sõiduplaanid jm.;
- seina-, laua-, tasku- jm. kalendrid;
- eksliibrised, postkaardid, värvimis- ja joonistamisraamatud, reproduktsioonid;
- ristsõnaväljaanded;
- rahvusvahelises pimedate kirjas (Braille' kirjas ) trükised;
- heliplaadid,
- füüsilisel kandjal olevad elektroonilised teavikud: CD-ROMid (ka audioraamat), DVDd jm.
- võrguväljaanded.

MIDA EI PEA LOOVUTAMA?
Säilituseksemplare ei pea loovutama väljaannetest, mis
1) ei sisalda rahvuskultuuri seisukohalt olulist informatsiooni, nt.
- nimekaardid;
- kviitungid jm. raamatupidamise ja asjaajamise plangid;
- etenduste jm. ürituste pääsmed, millel puuduvad kava või illustratsioonid;
- tunnistuste plangid;
- kaubapakendid, etiketid ja saatelehed;
- kaupade ja teenuste sooduspakkumiste reklaamlehed;
- tekstiil- jm. tooted või esemed, millel on tekst.
2) on mõeldud piiratud kasutajaskonnale ja paljundatud koopiamasinal:
- asutuste seina- ja laualehed, töökorralduslikud infolehed; asutuse- või organisatsioonisisese täiendõppe materjalid, tegevuse kokkuvõtted, asjaajamisjuhendid, plaanid, protokollid.
3) on graafiliste teoste originaaltõmmised.
Loovutama ei pea ka:
- andmekogu, mille säilitamine on ette nähtud teiste õigusaktidega;
- võrguväljaande reaalajas voogedastust;
- võrguväljaannet, mille säilitamiseks vajatav andmemaht on esitatud sisu kohta ebamõistlikult suur.
Säilituseksemplare ei loovutata võrguväljaannetest, mis ei sisalda rahvuskultuuri seisukohalt olulist informatsiooni. Nimetatud trükiste ja võrguväljaannete kategooriad määrab kindlaks kultuuriminister oma määrusega.

KELLELE LOOVUTATAKSE?
Säilituseksemplare loovutatakse Eesti Rahvusraamatukogule järgmises mahus:
4 eksemplari Eestis valmistatud või välisriikides Eesti kirjastajate tellimisel valmistatud trükistest, Eestisse levitamiseks sissetoodud välisriikides valmistatud eestikeelsetest või Eestit käsitlevatest trükistest;
2 eksemplari rahvusvahelises pimedate kirjas (Braille' kirjas) trükistest;
2 eksemplari füüsilisel teabekandjal avaldatud väljaannetest, v.a. trükised;
1 eksemplar võrguväljaannetest;
1 eksemplar algmaterjalist.
Vabalt kättesaadava võrguväljaande arhiveerib Eesti Rahvusraamatukogu arhiveerimisroboti abil veebisaidi koos kuvamiseks vajalike elementidega allalaadimise ja arhiivi salvestamise teel.
Esmakordselt Eestis avaldatud trükise algmaterjal loovutatakse Eesti Rahvusraamatukogule trükise algmaterjali failina või selle faili koopiana, mis edastatakse elektroonilise loovutussüsteemi kaudu.
Võrguväljaanne loovutatakse Eesti Rahvusraamatukogule koopia edastamisega võrguväljaande või algmaterjali edastamiseks ning arhiivi salvestamiseks loodud elektroonilise loovutussüsteemi kaudu.
Kui säilituseksemplari seaduse alusel trükise algmaterjali ei loovutata, loovutatakse lisaks neli lisatrükist, neist kolm säilituseksemplarideks ja ühest valmistab Eesti Rahvusraamatukogu digitaalse säilituseksemplari.
Märkus: Kui trükiste, auviste või elektrooniliste teavikute tiraaž kuulub hävitamisele kohtulahendi alusel, ei arvata selle tiraaži hulka säilituseksemplare, mis tähendab, et säilituseksemplarid peab Eesti Rahvusraamatukogule loovutama. Kohtulahendi alusel kustutamisele kuuluva võrguväljaande säilituseksemplari ei kustutata. Juurdepääs nimetatud võrguväljaandele (ainult lugemiseks) toimub autoriseeritud töökohtade kaudu, mis asuvad:
1) Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogus;
2) Eesti Rahvusraamatukogus;
3) Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogus;
4) Tallinna Ülikooli Akadeemilises Raamatukogus;
5) Tartu Ülikooli Raamatukogus.

Trükise lisasäilituseksemplari säilitajad on:
1) Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu;
2) Eesti Rahvusraamatukogu;
3) Tartu Ülikooli Raamatukogu.

SÄILITUSEKSEMPLARIDE LOOVUTAMISE TÄHTAEG JA SAATMISKULUD
Väljaanne ja selle algmaterjal loovutatakse säilituseksemplariks esimesel võimalusel, kuid hiljemalt 20 päeva pärast esimese tiraažiosa tootmist või esmakordset üldsusele kättesaadavaks tegemist.
Võrguväljaande säilituseksemplar loovutatakse 20 päeva jooksul pärast Eesti Rahvusraamatukogu sellekohase nõude esitamist, tehes seda Eesti Rahvusraamatukogule koopia edastamisega võrguväljaande või algmaterjali edastamiseks ning arhiivi salvestamiseks loodud elektroonilise loovutussüsteemi kaudu.
Väljaande ja selle algmaterjali säilituseksemplariks loovutamisega seotud kulud tasub loovutaja ning loovutamise eest ei maksa säilituseksemplari saaja tasu ega hüvitist.
Füüsilisel teabekandjal avaldatud väljaanne loovutatakse Eesti Rahvusraamatukogule selle üleandmisega.
Eesti Rahvusraamatukogu edastab säilituseksemplari selle säilitajale viie tööpäeva jooksul komplektse säilituseksemplari saabumisest arvates. Säilituseksemplari säilitajale edastamisega seotud kulud kannab Eesti Rahvusraamatukogu.

NÕUDED SÄILITUSEKSEMPLARIDELE
Säilituseksemplariks loovutatav väljaanne peab olema komplektne, sisaldades kõiki lisasid (juhul kui trükikojal pole võimalik lisasid saata, saadab need kirjastaja või tellija).
Säilituseksemplarid loovutatakse ka sisult identsetest, kuid vormistuselt erinevatest trükistest ja auvistest. (Nt. pehme ja kõva köide, kaante erinev värvus jm.)
Eesti Rahvusraamatukogule esitatakse koos säilituseksemplaridega saateleht alljärgnevate andmetega:
• väljaandja nimi või nimetus (füüsilise isiku puhul ees- ja perenimi) ja aadress;
• iga nimetuse loovutatavate eksemplaride arv;
• valmistatud tiraaži suurus või sissetoodud kogus (neid andmeid kasutatakse ainult riikliku statistika koostamisel);
• kontaktandmed.
Võrguväljaande ja algmaterjali säilituseksemplariks loovutamisel esitatakse Eesti Rahvusraamatukogule alljärgnevad andmed:
• väljaandja, tootja või kaastootja nimi või nimetus (füüsilise isiku puhul ees- ja perenimi);
• kirjeldavad metaandmed;
• kasutusõigused;
• objekti struktuur, tehnilised metaandmed ja seosed.
Pisitrükise säilituseksemplariks loovutamisel esitatakse Eesti Rahvusraamatukogule loovutatavate eksemplaride arv.
Märkus: Trükiste, auviste või elektrooniliste teavikute täiendavast valmistamisest, s.t. tiraaži juurdetrükist või Eestisse sissetoomisest teatab säilituseksemplaride loovutaja Eesti Rahvusraamatukogule hiljemalt 20 päeva jooksul, näidates ära täiendavalt valmistatud tiraaži suuruse või sissetoodud koguse.

VASTUTUS SÄILITUSEKSEMPLARIDE MITTELOOVUTAMISE KORRAL
Eesti Rahvusraamatukogu võib säilituseksemplari seaduses sätestatud riikliku järelevalve tegemiseks teha ettekirjutuse korrakaitseseaduse alusel. Ettekirjutuse täitmata jätmise korral on asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras rakendatava sunniraha ülemmäär 1500 eurot.

EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU KONTAKTANDMED

Eesti Rahvusraamatukogu
Kogude arenduse osakond
Tõnismägi 2, 15189 Tallinn
tel. 630 7369
faks 631 1200
E-post raamatud@nlib.ee, perioodika@nlib.ee

 


 digitaalarhiiv digar