Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud 

Privaatsuspoliitika

Isikuandmete töötlemine Eesti Rahvusraamatukogus

1. Isikuandmed, nende töötlemise eesmärk ja ulatus

1.1. Isikuandmed on mistahes andmed, mis võimaldavad füüsilise isiku tuvastada. Isikuandmete töötlemine Eesti Rahvusraamatukogus (edaspidi Rahvusraamatukogu) on kõik isikuandmetega tehtavad toimingud, välja arvatud toimingud juriidiliste isikute andmetega ning isikuandmete töötlemine veebilehtedel, millele raamatukogu veebilehel viidatakse (välislingid).

1.2. Rahvusraamatukogu töötleb isikuandmeid Eesti Rahvusraamatukogu seadusest ja sundeksemplari seadusest (säilituseksemplari seadusest) tulenevate ülesannete ja kohustuste täitmiseks, teenuste osutamiseks ja sõlmitud lepingute täitmiseks.

1.3. Rahvusraamatukogu töötleb isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik isikuandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks, järgides isikuandmete kaitse seadust.

2. Isikuandmete kogumine ja koosseis

2.1. Kui Te registreerute lugejaks, küsime Teilt ees- ja perekonnanime, isikukoodi või sünniaega, elukoha aadressi, e-posti aadressi, telefoninumbrit, tegevusala ja huvivaldkonda vastavaltRahvusraamatukogu kasutuseeskirja punktile 2.4. Teie isikuandmed peavad registreerumise päeval kehtima. Raamatukogu kasutab neid andmeid külastajatele pakutavate teenuste osutamiseks ja arendamiseks.

2.2. Rahvusraamatukogu kodulehekülje ja andmebaaside külastamisel ei küsi me Teie isikuandmeid. Meile on teada kasutatava arvuti või arvutivõrgu IP-aadress ja veebilehed, mida Te meie juures avate. Seejuures jääb internetikasutaja anonüümseks. Kogutud andmeid kasutame külastusstatistika koostamiseks, et selle põhjal veebilehte arendada ja külastajale mugavamaks muuta.

2.3. Raamatukogunduslikul eesmärgil töödeldakse Teie isikuandmeid, kui Teie isikut kajastatakse mõnes teoses või Te olete mõne teose autor. Sellisel juhul kogutakse lisaks Teie nimele ka muid andmeid, mida olete teoses avaldanud või mis on Rahvusraamatukogule muul viisil avalike allikate kaudu teatavaks saanud. Näiteks eludaatumid, amet või tegevusvaldkond.

2.4. Kui pöördute Rahvusraamatukogu poole avalduse, teabenõude, selgitustaotluse, märgukirjaga või olete sõlminud Rahvusraamatukoguga lepingu, on eelnimetatud dokumentide andmestik avaliku teabe seaduse § 12 lõike 41 kohaselt nähtav Rahvusraamatukogu dokumendiregistris.
Dokumentides olevaid isikuandmeid kasutatakse Teile vastamiseks.

2.5. Konkursi korras tööle või praktikale kandideerimisel lähtume Teie avaldatud andmetest ja avalikest allikatest kogutud teabest.
Lisaks võime küsida andmeid, milleks meil on täidetava ametikoha nõuetest tulenevalt õigustatud huvi.
Eeldame, et kandidaadi poolt soovitajatena nimetatud isikutega võime võtta ühendust.
Kandideerijate andmed kustutame või hävitame (paberkandjal) pärast konkursi lõppu vastavalt isikuandmete kaitse seaduse § 24 punktile 1.

3. Isikuandmete säilitamine

3.1. Registreeritud lugeja isikuandmeid säilitame lugeja õiguste kehtivuse aja jooksul, mis on kolm aastat.

3.2. Eraisikutega peetud kirjavahetust, mida ei registreerita dokumendiregistris, säilitame kahe kalendriaasta jooksul.

3.3. Infopäringud ja nende vastused säilitame alatiseks, nendes sisalduvad isikuandmed jäävad konfidentsiaalseks.

3.4. Raamatukogunduslikul eesmärgil kogutud andmed säilitame alatiseks.

3.5. Kõik säilitustähtaja ületanud dokumendid kuuluvad kustutamisele või hävitamisele.

4. Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

4. 1. Rahvusraamatukogu ei avalda lugejate andmeid ega muud juurdepääsupiiranguga teavet kolmandale poolele, välja arvatud juhul, kui selleks on otsene seadusest tulenev kohustus (näiteks kohtu või kohtueelse menetleja nõudel) või põhjendatud vajadus.

4.2. Eraisikutega peetava kirjavahetuse juurdepääsupiirangute alused on toodud avaliku teabe seaduse §-s 35. Juurdepääsupiirang tähendab, et teabenõude saamisel vaatame üle, kas küsitud dokumendi saab välja anda ning kas seda saab teha osaliselt või täielikult.

4.3. Raamatukogunduslikul eesmärgil kogutud andmed avaldatakse Rahvusraamatukogu avalikes andmekogudes eelnevalt nõusolekut küsimata.

4.4. Koju laenutatud tagastamata teaviku või muu vara rikkumisega tekitatud kahju tähtajaks hüvitamata jätmise korral on raamatukogul õigus võlgnevuse sissenõudmise eesmärgil edastada isikuandmed inkassoteenust osutavale juriidilisele isikule.

5. Isiku õigused seoses oma andmetega

5.1.Teil on õigus tutvuda isikuandmetega, mida me Teie kohta kogume.

5.2. Teil on õigus nõuda ebaõigete andmete eemaldamist või uuendamist.

5.3. Teil on õigus loobuda otsepostitustest.

5.4. Soovi korral võite nõuda oma isikuandmete töötlemise lõpetamist ja andmete kustutamist, kuid see võib piirata Teile teatud teenuse osutamist või isikupärastatud sisu pakkumist.

5.5. Punktides 5.1.–5.4. nimetatud õiguste teostamiseks tuleb esitada omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus või teha ise vajalikud muudatused registreeritud kasutaja kontos meie kodulehel või e-kataloogi isikustatud teenuse Minu ESTER kaudu.

5.6. Rahvusraamatukogu jätab punkti 5.2. alusel tehtud taotluse rahuldamata, kui Teie nõue on põhjendamatu või taotluse rahuldamata jätmise alused tulenevad seadusest.

5.7. Oma õiguste kaitseks on Teil võimalik pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

6. Selgitused ja lisainformatsioon

Selgituste saamiseks palume saata kiri aadressil nlib at nlib dot ee.


 digitaalarhiiv digar