Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud 

08.03.2017

KINNITATUD
peadirektori
16. veebruari 2017.a.
käskkirjaga nr 15
 

 EESTI RAHVUSBIBLIOGRAAFIA KOOSTAMISE ALUSED

1. Üldsätted

Eesti rahvusbibliograafia koostamise eesmärk on tulenevalt Eesti Rahvusraamatukogu seadusest ja Säilituseksemplari seadusest eesti teavikute (edaspidi rahvusteavik) riiklik bibliograafiline registreerimine (edaspidi registreerimine).

1.1. Rahvusteavikutena käsitatakse Eestis kõigis keeltes avaldatud ja välismaal eesti keeles avaldatud väljaandeid olenemata andmekandjast ja ilmumisajast.

1.2. Lisaks rahvusteavikutele registreeritakse rahvusbibliograafias alljärgnevad võõrkeelsed väljaspool Eestit ilmunud Eesti kultuuri- ja teaduspärandisse kuuluvad väljaanded:

1.2.1. teavikud, mille aluseks on eestikeelne algupärand, s.o tõlge eesti keelest;

1.2.2. Eesti ja Eestist pärit autorite võõrkeelsed algupärandid;

1.2.3. Eesti ja Eestist pärit autorite ja/või interpreetide noodiväljaanded ja auvised;

1.2.4. peamiselt Eestit, eestlasi, eesti keelt, teisi Eestis elanud/elavaid etnilisi rühmi ja Eestis elanud/elavaid isikuid käsitlevad teavikud;

1.2.5. seadused, määrused ja ringkirjad, mis kehtisid ainult Vene Keisririigi Balti kubermangudes;

1.2.6. õpikud, mis ilmusid Vene Keisririigi Balti kubermangudes kasutamiseks Eesti- ja/või Liivimaa kubermangu koolides; Vene Keisririigi teistes piirkondades ilmunud õpikud, mis olid õppekonna kuraatori poolt Balti kubermangude koolides kasutamiseks lubatud või soovitatud (trükises peab sisalduma vastav luba või soovitus).

1.3. Rahvusbibliograafia andmestikule luuakse juurdepääs Internetis punktis 2.1. nimetatud andmebaasi vahendusel.

2. Registreerimise põhimõtted

2.1. Registreerimine toimub Eesti rahvusbibliograafia andmebaasis (edaspidi ERB), mida peetakse vastavalt "Eesti rahvusbibliograafia andmebaasi pidamise põhimäärusele".

2.2. Registreerimise tingimuseks on teaviku avaldatus autoriõiguse seaduse tähenduses.

2.3. Teavikud registreeritakse jooksvalt ühe nädala jooksul alates teaviku raamatukogusse saabumisest.

2.4. Enne jooksvat kalendriaastat ilmunud teavikud registreeritakse retrospektiivselt.

2.5. Registreeritavaks bibliograafiaüksuseks on teose kehastus. Erinevateks kehastusteks võivad olla:

2.5.1.  kordustrükk ja/või kordusväljaanne;

2.5.2.  erinev kandja (nt trükiväljaanne – võrguväljaanne, helikassett – CD, VHS – DVD jt);

2.5.3.  äratrükk – jadaväljaandes või artiklikogumikus ilmunud artikkel, mis on iseseisvalt avaldatud ja mis on identifitseeritav omaette bibliograafiaüksusena.

2.6. Eraldi bibliograafiaüksuseks ei loeta juurdetrükke ning teaviku tagatis- või kasutuskoopiaid.

2.7. Registreeritavaks bibliograafiaüksuseks on ka väljaanded, mis kuuluvad kohtulahendi alusel hävitamisele või kustutamisele ja väljaanded, mille suhtes on autor esitanud nõude teose kasutamise lõpetamiseks (autor on teose tagasi võtnud).

3. 
Registreerimise valikupõhimõtted

3.1. ERB-s registreeritakse alljärgnevad teavikulaadid sõltumata ilmumisajast, kandjast ja formaadist ning juurdepääsupiirangutest:

3.1.1. raamatud, brošüürid ja jätkväljaannetena avaldatud monograafiad;

3.1.2. jadaväljaanded ja teised pidevväljaanded – ajakirjad, ajalehed, väikelehed (sh infolehed ja -bülletäänid), jätkväljaanded ja lõimväljaanded;

3.1.3. noodiväljaanded, sh ühte muusikateost sisaldavad noodid ja teoste kogumikud, samuti muusikaalased õppematerjalid, mille mahust vähemalt poole moodustavad muusikateoste või nende osade noodid, ning muusikaõpetuse töövihikud;

3.1.4. auvised – audiovisuaalset informatsiooni sisaldavad teavikud, sh teise bibliograafiaüksuse lisana ilmunud auvised, mis on identifitseeritavad omaette bibliograafiaüksusena, ning Eestis dubleeritud välismaised videosalvestised;

3.1.5. kartograafiaväljaanded – gloobused, kaardid, atlased, sh piiratud kasutajaskonnale valmistatud kaardid ja plaanid, kontuurkaardid-töövihikud, väljatrükid digitaalsetest kaardiandmebaasidest, sh teise bibliograafiaüksuse lisana ilmunud kartograafiaväljaanded, mis on identifitseeritavad omaette bibliograafiaüksusena;

3.1.6. graafilised trükised – plakatid;

3.1.7. multimeediumid ja standardnumbri saanud andmebaasid, sh teise bibliograafiaüksuse lisana ilmunud multimeediumid, mis on identifitseeritavad omaette bibliograafiaüksusena.

3.2. Enne 1945. aastat ilmunud teavikute registreerimisel võib rakendada punktis 3.1. nimetatust erinevaid valikupõhimõtteid.


4.
ERB-s ei registreerita järgmisi väljaandeid:

4.1. käsikirjad;

4.2. jadaväljaannetes ja artiklikogumikes avaldatud artiklid, va siis, kui need on avaldatud äratrükkidena, mis on identifitseeritavad eraldiseisvate bibliograafiaüksustena (vt. pkt. 2.5.3);

4.3. kliendilehed;

4.4. asutusesisesed dokumendid (sisekommunikatsiooni väljaanded, asutusesisesed normdokumendid jmt);

4.5. ainult Eestis trükitud, kuid väljaspool Eestit kirjastatud ja levitatavad teosed;

4.6. standardid;

4.7. patendid;

4.8. kasutusjuhendid, tehniliste seadmete manuaalid;

4.9. toote- ja ravimikataloogid, kaubapakkumiste nimestikud;

4.10. ristsõnaväljaanded;

4.11. mängud, sh lauamängud, mängukaardid, elektroonilised mängud (nt. arvuti- vm seadmetel mängimiseks mõeldud mängud);

4.12. postkaardid;

4.13. telefoniraamatud;

4.14. sõiduplaanid;

4.15. kutsed, ankeedid;

4.16. kalendrid ja päevikud, va mahuka tekstiosaga teatmik-kalendrid;

4.17. turismialased jm voldikud;

4.18. teatri-, kontserdi-, spordi- ja kultuuriürituste kavad ja programmid;

4.19. näituste ja messide kataloogid (va kunsti- ja fotonäituste kataloogid);

4.20. müüri-, laulu- ja lendlehed;

4.21. üksikute erialade ja ainekursuste õppeprogrammid ning õppeplaanid;

4.22. valimiste materjalid;

4.23. võrguväljaannete väljatrükid;

4.24. eeltrükid (uurimuse eelväljaanne enne lõplikku trükki);

4.25. Eestis subtiitritud välismaised videosalvestised;

4.26. raadio- ja telesaated, podcastid;

4.27. blogid, sotsiaalmeedia kanded;

4.28. veebilehed.
 


 digitaalarhiiv digar