Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud 

Eesti ajakirjanduse artiklid, 1918-1944

 NB! Kartoteegi kasutamine teatmesaali konsultandi vahendusel

Kartoteek koondab Eestis ajalehtedes ja ajakirjades a-tel 1918-1944 ilmunud artikleid, sõnumeid, intervjuusid jm. kirjutisi. Kirjed on koostatud de visu (vt: Analüütiliselt bibliografeeritud Eesti ajakirjandus RRis). Kartoteek koosneb teema-, isiku- ja kohakartoteegist.
Bibliografeeritud on:
  • kõik artiklid, mis sisu või autori kaudu on Eestiga seotud.
  • probleemartiklid ning teoreetilised ja üldised käsitlused sõltumata temaatikast ja valdkonnast. Välisriike käsitlevad kirjutised on bibliografeeritud valikuliselt.
  • kõik sõnumid, kuulutused jm. kirjutised, mis sisaldavad infot Eesti looduse, majanduse, kultuuri ning elanike kohta, kusjuures aluseks ei ole mitte kirjutise pikkus, vaid selle sisuline väärtus.
  • üle-eestilise tähendusega kirjutiste kõrval ka koduloolise tähtsusega kirjutised.
  • eesti kunstnike karikatuurid, illustratsioonid, eesti ja väliskunstnike tööde reprod ja Eesti-ainelised fotod, v. a. tuntud riigi- ja kultuuritegelaste fotod.
  • Välja on jäetud kirjutised, milles sisalduv info on kättesaadav üldkasutatavate teatmeteoste või muude väljaannete kaudu ning väljavõtted ja referaadid väljaannetest, mis ise on bibliografeeritud (refereeringud on bibliografeeritud juhul, kui tegemist on välismaal ilmunud kirjutisega või refereeringuga, mille kohta on ajalehes ilmunud poleemika või kui refereeringule on lisatud täiendavad kommentaarid).
Kirjete vormistamisel on vormimärksõnade märkimisel kasutatud lühendeid
Ilmumisandmed on märgitud: Allikas, aasta, kuupäev (araabia nr). kuu (rooma nr), allika jrk. nr, lk., illustratsioonid. NB! Mõnede allikate märkimisel on kasutatud lühendeid:
Eesti Sõna - ES
Rahvaleht - Rl
Sotsiaaldemokraat - Sots. dem.
Tallinna Teataja - Tall. Teat.
Uus Eesti - UE
Vaba Maa - VM
Õpetajate Leht - ÕL
Kirjutiste sisu täpsemaks avamiseks on reeglina lisatud annotatsioon. Ilukirjanduslikke teoseid on annoteeritud vaid juhul, kui need käsitlevad konkreetseid sündmusi, asutusi või isikuid.
Lühisõnumid on sageli kopeeritud täielikult. Sel juhul järgneb ilmumisandmetele märge: Kop. täiel. Märge Kop. osal. näitab, et sõnumist on välja jäänud väheolulised laused või lausekatkendid.
 
Teemakartoteek
Maht: 460 000 kirjet
Koostatud: 1968-1997
Ülesehitus UDK põhjal väljatöötatud liigitusskeemi alusel. Otsing toimub teemade ja alateemade järgi. Rubriigi piires on kirjed järjestatud kronoloogiliselt. Otsimist hõlbustab märksõnastik.
Kohakartoteek
Maht : 115 000 kirjet
Koostatud: 1970-1997
Koondab infot Eesti paikkondade kohta. Märksõnadeks on linnad, alevid, maakonnad, kihelkonnad ja vallad 1936. a. administratiivse jaotuse järgi. Märksõna piires on kirjed järjestatud kronoloogiliselt. Kohalike omavalitsusorganite tegevust kajastavad kirjed ei ole dubleeritud kohakartoteeki, vaid need paiknevad ainult teemakartoteegis.
Isikukartoteek
Maht: 220 000 kirjet
Koostatud: 1970-1997
Isikukartoteek koondab isikute artiklid ja nende kohta kirjutatu. Isiku enda poolt kirjutatule järgnevad kirjutised tema kohta. Kirjed on paigutatud nimede tähestikulises järjestuses kronoloogiliselt.

 


 digitaalarhiiv digar