Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud 

Uuringud

Ülevaade teenuse kvaliteedi rakenduslikest, Eesti Rahvusraamatukogu osalusel või Rahvusraamatukogu kohta tehtud teadusuuringutest alates 2005. aastast.

 

2016 - Rahvusraamatukogu teenusekvaliteedi hindamise uuring

 

10.-24. oktoobrini toimunud teenusekvaliteedi uuringule laekus 1939 lõpuni vastatud ankeeti. See on parim tulemus Rahvusraamatukogu SERVQUALi metoodikaga tehtud uuringute ajaloos: 2011. a oli vastajaid 956 ja 2006. aastal 935 raamatukogukasutajat. Vabu vastuseid oli 3901.

Teenusekvaliteedi uuringu aruanne (pdf)

 

2015 – Soovitusindeks Rahvusraamatukogule

Teenusekvaliteedi teema on raamatukogu jaoks järjepidevalt aktuaalne. 2015. aasta jooksul tehti 20 rakendusuuringut soovitusindeksi metoodikaga recommy.com keskkonnas. Sellega loodi mugav tagasiside andmise võimalus raamatukogu mitmete teenuste kasutajatele, sh e-teenused, raamatukoguhoidjate koolitused ja töömahukamad päringud. Igakuiselt küsitleti soovitus- ja rahuloluindeksi saamiseks ka kõiki uusi registreeritud või oma andmeid uuendanud kasutajaid. Uuringute tulemused tõestasid, et soovitusindeks on efektiivne teenusekvaliteedi mõõdik ja tõhus vahend selle tõstmiseks.
Rakendusuuringute kokkuvõte (pdf)

2014 – Soovitusindeks Rahvusraamatukogule

Euroopa Liidu Sotsiaalfondi programmi „Eelduste loomine avalike teenuste kvaliteedi tõstmiseks IKT vahendite abil" raames oli Rahvusraamatukogul võimalus uurida kasutajate tagasisidet soovitusindeksi (SI) meetodil. Avalikule sektorile mõeldud programm kliendirahuolu mõõtmiseks oli edukas. Juunis ja juulis toimus uuring, mis mõõtis raamatukogu teenustega rahulolu üldiselt. 15. augustist 15. septembrini küsitlesime RRi otsinguportaali kasutajaid, et selgitada selle e-teenuse soovitusindeks.
Rahvusraamatukogu sai tulemustest väärtuslikku tagasisidet ja kavandab kliendirahuolu uurimist SI metoodikaga 2015. aastal jätkata. doc ja doc
 

Rahvusraamatukogu uute lugejate rahulolu uuring

11.11.-20.12.2013 toimus värskelt registreerunud Rahvusraamatukogu kasutajate rahuolu uuring. Eesmärgiks oli välja selgitada, kas uued lugejad tunnevad ennast raamatukogus hästi, kuidas leiavad üles lugemissaalid ja vajalikud raamatud ning millise hinnangu annavad oma esimesele külastusele.
Uuringu kokkuvõte

Rahvusraamatukogu teenusekvaliteedi hindamise uuring 2011
Teeme raamatukogu paremaks!
3.–15. oktoobrini 2011 toimunud uuring oli jätkuks 2006. aastal korraldatud esimesele, SERVQUALi metoodikal põhinevale uuringule. Küsimustik koosnes kolmest osast: 12 küsimust raamatukogu füüsilise keskkonna, 11 küsimust e-keskkonna ja 4 küsimust teenindava personali kohta. Küsitluse tulemused olid Rahvusraamatukogu sihtrühmade lõikes esinduslikud. Pika ja põhjaliku küsimustiku analüüsikõlblikke vastuseid laekus 956-lt lugejalt, neist enamik täitis ankeedi veebis ja 278 (29 %) paberil. Eesti keeles täideti 839, vene keeles 95 ja inglise keeles 22 ankeeti. Saadud andmed annavad hea ülevaate aktiivsete lugejate arvamustest raamatukogu senise töö kohta ning aitavad seada sihte tulevikuks.
Lugejauuringu aruanne

Infoturbe meetmete rakendused digitaalsetes arhiivides
Koostöös Tallinna Ülikooli infoteaduste instituudiga korraldatakse digitaalse säilitamise põhimõtteid ja tegevusi analüüsiv uuring Infoturbe meetmete rakendused digitaalsetes arhiivides. Korraldajad: Raivo Ruusalepp (TLÜ), Mihkel Reial, Kai Idarand (RR).
Uuringut käsitleti teadusraamatukogude 2010. a suveseminaril.
Uuringut toetava küsitluse lühikokkuvõte (15.11.2010)

 

E-raamatukogu uuring
Kvalitatiivse raamuuringu E-raamatukogu teenuse vastavus kasutajate vajadustele ja ootustele 1. etapi uuringu Kasutajakeskne e-raamatukogu portaal : ekspertide prognoos ettevalmistamine algas 2008. aasta lõpus. 2009. a jaanuarist maini viidi läbi küsitlused 21 valitud eksperdi seas (Delfi meetodil) ning maist juunini infoteaduse ja infotehnoloogia eriala üliõpilaste seas. Kasutajauuringud jätkuvad 2010-2011. aastal. Uuringu tulemusi rakendatakse RRi e-raamatukogu arendamisel.
Idarand, K. Raamatukokku toasusse jalast võtmata ehk Lugejate meelest parim infoportaal // Raamatukogu 2009, 6, lk 8-11

Infoteaduste saali lugejauuring
2008. aasta veebruarist maini viidi infoteaduste saali teenusekvaliteedi hindamiseks läbi ankeetküsitlus. Küsitlusega mõõdeti lugejate rahulolu infoteaduste saali kogu ja teenindusega. Uuring andis ülevaate saali külastatavusest ja teenuste kasutamisest, vajakajäämistest komplekteerimises ning kasutajate ootustest teenuste arendamiseks jne.
Idarand, K. Infoteaduste saal kuulub meile kõigile // Raamatukogu 2009, 4, lk 40

Digiteerimisteenuse EOD alased uuringud
RRi projekti Digitization on Demand (DOD) / eBooks on Demand (EOD) raames viidi kõigi projektis osalevate raamatukogude lugejate seas läbi turu-uuring digiteerimisteenuse vajalikkuse ja lugejate ootuste väljaselgitamiseks. Küsitlus toimus oktoobrist 2007 - veebruarini 2008, kasutati nii veebiküsitlust kui ka otsest suhtlemist lugejatega raamatukogus. Põhjalik ankeet oli suunatud eelkõige vanaraamatu lugejale, vastajaid oli 126 inimest. Samaaegselt toimus teise uuringuna (kliendirahulolu-uuring) telefoniintervjuu vormis küsitlus digiteerimisteenust eBook on Demand (EOD) kasutanud lugejate seas. 15 tellija küsitlemine andis ülevaate algusjärgus oleva teenuse plussidest ja kitsaskohtadest. Uuringu tulemused koostas Innsbrucki Ülikooli Raamatukogu.

Eesti Rahvusraamatukogu klienditeeninduse hindamine
Augustist septembrini 2006. a toimunud klienditeeninduse hindamise 1 etapi eesmärgid olid: vaadelda ja hinnata RRi töötajate käitumist igapäevases teenindussituatsioonis, kaardistada teenindusprotsessi positiivsemad ja negatiivsemad aspektid, võrrelda teenindust RR erinevate saalide lõikes ning luua alus arengutrendide jälgimiseks ja teeninduse edasiseks arendamiseks lähtuvalt testimise tulemustest. 2007. a märtsis läbiviidud klienditeenindusuuringu 2. etapi eesmärgiks oli analüüsida RRi töötajate poolt teenindamisel rakendatavaid teeninduspõhimõtteid ja nende vastavust RRi teenindusele seatud kriteeriumidele. Samuti võrrelda RR klienditeeninduse taset eelmise vooruga ning luua tingimused klienditeeninduse edasiseks arendamiseks. Tulemused on esitatud hindamise teostaja Dive Service Quality Development kokkuvõttes.

Teenuse kvaliteedi hindamise uuring Teeme raamatukogu paremaks!
2006. a oktoobris-novembris toimunud lugejauuringu eesmärk oli saada RRi teenuste kasutajatelt usaldusväärset informatsiooni pakutavate teenuste kvaliteedi analüüsimiseks ning raamatukogu keskkonna, inforessursside ja -teenuste arendamiseks lähtuvalt sihtrühmade vajadustest ja ootustest. Küsitluse lisaülesandeks oli ülevaate saamine RRi teenuste kasutajatest, kuna andmekaitse seaduse täitmisest johtuvalt ei küsita registreerimisel andmeid tulevase lugeja eriala, vanuse, hariduse, töö-, õpingu-, huvivaldkondade jms kohta. Uuring põhines SERVQUAL-metoodikal.
Ülevaade lugejaküsitluse tulemustest esitati 12.04.2007 seminaril ning sisalduvad ka artiklina Veinberg, A. Teenuse kvaliteedi mõõtmisest ja analüüsimisest kogumikus „Teenusekvaliteet – raamatukogutöö tulemuslikkuse näitaja“ (Eesti Rahvusraamatukogu toimetised, 12).
Veinberg, A. (2007). Teenusekvaliteet Eesti Rahvusraamatukogus : lugejauuringu aruanne
Veinberg, A. Lugejauuring Eesti Rahvusraamatukogus // Raamatukogu. - (2007), nr. 4 - Lk. 18-21

Euroopa rahvusraamatukogude teadus- ja arendustegevuse uuring
RRi projekti TEL-ME-MOR raames 2005-2006. a läbiviidud uuringu eesmärk oli selgitada välja Euroopa Rahvusraamatukogude Direktorite Konverentsi (CENL) liikmesraamatukogude teadus- ja arendustegevuse hetkeolukord kultuuripärandi ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate valdkonnas. Uuringu tulemused (Research Activities of the European National Libraries in the Domain of Cultural Heritage and ICT sõnastati kuue ametliku soovitusena, mida rahvusraamatukogud, riikide valitsused ja Euroopa Komisjon peaksid arvesse võtma raamatukogudes toimuva teadus- ja arendustegevuse kvaliteedi tõstmiseks ning raamatukogude tunnistamisel teadus- ja arendusasutustena. Uuringu tulemusi esitleti 19.-20. okt 2006 Tallinnas toimunud konverentsil The Digital Future of Scientific and Cultural Heritage.
Schvak, T. Euroopa rahvusraamatukogude teadustegevuse uuring // Raamatukogu. - (2006), nr. 5 - Lk. 31-32

Digitaalarhiivi DIGAR alased uuringud
RRi projekti reUse raames uuriti juunist septembrini 2005. a. partnerraamatukogudes äsjaloodud digitaalarhiivide (RRis DIGAR) kasutusomadusi, lugejate ja kirjastajate ootusi ning raamatukogude tippjuhtide ja spetsialistide nägemust digitaalse ainestu säilitamisest ja arhiivide tegevuspõhimõtetest. Uuringumetoodika koostas ja tulemusi analüüsis Sloveenia Rahvus- ja Ülikooliraamatukogu.

Lisateave: koolituskeskuse juhtiv spetsialist Kai Välbe, tel 630 7121, e-mail: Kai dot Valbe at nlib dot ee


 digitaalarhiiv digar