Infokeskus | Eesti Rahvusraamatukogu

Infokeskus

Asub raamatukogu 5. korrusel.

Kontaktandmedinfo@nlib.ee, 630 7100

Infokeskuses asuvad ka lasteala, rühmaruumid ja Milleri salong.

Infokeskuses saab infot kõigi rahvusraamatukogu teenuste kohta, laenutada ja tagastada raamatuid, tellida (digi)koopiaid rahvusraamatukogu kogudesse kuuluvatest väljaannetest 

ning raamatuid ja artiklikoopiaid teistest raamatukogudest, kasutada arvutitöökohti ja Print-In-City iseteeninduslikku prindipunkti.

Infokeskuse kataloogide rühmaruumis on lugerid mikrofilmide ja mikrofiššide lugemiseks, samuti luger vaegnägijatele.

Infokeskuses saab tutvuda rahvusraamatukokku saabunud uudiskirjandusega, mis vahetub igal esmaspäeval.

Uudiskirjanduse näituselt ei laenutata.

Infokeskuse riiulitel on:

  • üldentsüklopeediad, sõnaraamatud, teatmikud, biograafiad, bibliograafiad ja aastaraamatud;

  • loodusteaduse, populaarpsühholoogia, tervishoiu ja kodunduse teemalised raamatud.

  • Eesti riiki, loodust, ajalugu ja rahvuskultuuri ning Eestit kui e-riiki tutvustavad väljaanded. 

  • Eestit käsitlevad raamatusarjad “101 Eesti …“ ja “Eesti ... sada aastat” , samuti Eesti Vabariigi 100. aastapäevaks välja antud raamatud.

Saali plaan:

infokeskuse saaliplaan

Infokeskuses asuvad kartoteegid:

Revalsche Zeitung: artiklid, 1860-1871

NB! Kartoteegi kasutamine infokeskuse konsultandi vahendusel

Maht: 16 000 kirjet
Koostatud: 1990-1994

Ajalehest on de visu bibliografeeritud kirjutised Eesti eluvaldkondade ning välisriikide kultuuri, majanduse ja poliitika kohta. Temaatilist osa täiendavad isiku- ja kohakartoteek. Allika Revalsche Zeitung märkimisel on kasutatud lühendit Revalsche Ztg.

Eesti ajakirjanduse artiklid, 1918-1944

NB! Kartoteegi kasutamine infokeskuse konsultandi vahendusel

Kartoteek koondab Eestis ajalehtedes ja ajakirjades aastatel 1918-1944 ilmunud artikleid, sõnumeid, intervjuusid jm. kirjutisi. Kirjed on koostatud de visu. Kartoteek koosneb teema-, isiku- ja kohakartoteegist.

Teemakartoteek

Maht: 460 000 kirjet
Koostatud: 1968-1997

Ülesehitus UDK põhjal väljatöötatud liigitusskeemi alusel. Otsing toimub teemade ja alateemade järgi. Rubriigi piires on kirjed järjestatud kronoloogiliselt. Otsimist hõlbustab märksõnastik.

Kohakartoteek

Maht : 115 000 kirjet
Koostatud: 1970-1997

Koondab infot Eesti paikkondade kohta. Märksõnadeks on linnad, alevid, maakonnad, kihelkonnad ja vallad 1936. a. administratiivse jaotuse järgi. Märksõna piires on kirjed järjestatud kronoloogiliselt. Kohalike omavalitsusorganite tegevust kajastavad kirjed ei ole dubleeritud kohakartoteeki, vaid need paiknevad ainult teemakartoteegis.

Isikukartoteek

Maht: 220 000 kirjet
Koostatud: 1970-1997

Isikukartoteek koondab isikute artiklid ja nende kohta kirjutatu. Isiku enda poolt kirjutatule järgnevad kirjutised tema kohta. Kirjed on paigutatud nimede tähestikulises järjestuses kronoloogiliselt.

Eesti ajakirjanduse artiklid, 1952-1991

Teemakartoteek

Maht: 165 500 kirjet.
Koostatud: 1974-1994

Kartoteek koondab Nõukogude Eesti ajakirjanduses ja kogumikes ilmunud Eesti-ainelisi artikleid ning endise NSVLiidu territooriumil ilmunud estonicat (v. a. ilukirjandus).
Liigitus põhineb UDK-l. Rubriigi piires on kirjed paigutatud kronoloogiliselt, venekeelsed kirjed rubriigi lõpus. Kartoteeki täiendab märksõnastik.

 

Eesti kohakartoteek

Maht: 40 000 kirjet
Koostatud: 1979-1994

Kartoteek koondab eesti ajakirjanduses ja kogumikes Eesti linnade, alevite, rajoonide/maakondade, külanõukogude/valdade kohta ilmunud artikleid. Haldusüksused on paigutatud rajoonide/maakondade piires üksuste nimede tähestikulises järjestuses. Kõige väiksem haldusjaotus on külanõukogu/vald.

Isikukartoteek

Maht: 105 000 kirjet
Koostatud: 1956-1994

Kartoteek koondab isikute kohta ajakirjanduses ja kogumikes 1993. aastani (k.a.) ilmunud artikleid. Põhirõhk on Eestiga seotud isikuid käsitlevatel kirjutistel. Venekeelsed kirjed on paigutatud eraldi.

 

Estonica kartoteek

Teemakartoteek

Maht: 93 000 kirjet
Koostatud: 1978-1994

Kartoteek koondab väljaspool endise NSV Liidu piire ilmunud eestikeelseid trükiseid ja Eesti kohta ilmunut alates 1940. a. Koondab infot raamatute, perioodiliste väljaannete ja artiklite kohta.

Liigitus põhineb UDK-l. Teema piires on kirjed paigutatud kronoloogiliselt. Kartoteeki täiendab märksõnastik.

Isikukartoteek

Maht: 106 300 kirjet
Koostatud: 1978-1994

Kartoteek koondab teemakartoteegis kajastatud autoriga kirjed tähestikulises järjestuses; autori poolt kirjutatule järgnevad kirjutised tema kohta.